Web sahypasy:

CMS Tilda öwreniň we ilkinjisini dörediň
üýtgeşik dizaýny bolan web sahypasy
Image
Häzirki wagtda iş berijileriň zerur endiklerini almak üçin kursy yzygiderli täzeleýäris. Iň soňky täzeleniş senesi 2022-nji ýylyň awgusty.
“Tilda Publishing” programmirleme dillerini bilmezden öz web sahypaňyzy döretmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Amatly konstruktor çalt, ädimme-ädim, islendik dizaýn bilen web sahypasyny döretmäge we ony durmuşa geçirmäge kömek edýär.

Käbir işläp düzüjiler Tildanyň diňe bir sahypalyk saýtlar üçin döredilen oýunjakdygyna ynanýarlar, ýöne beýle däl. Programma, yzygiderli ösýän we web ösüşi üçin täze gurallary ornaşdyrýan çynlakaý işlemäge we mümkinçiliklere eýe bolan platforma.

Tilda, hatda bäş ýüz sahypa çenli köp sahypaly saýtlar üçin hem amatly:

onlaýn dükanlar; gonmak; uzyn; ýörite taslamalar; bukjasy onlaýn mekdepler.
Image

Чему вы научитесьна этом курсе?

Oturylyş sahypasyny döretmek
Onlaýn dükan döretmek
SEO üçin sahypany optimizirläň
Töleg ulgamlaryny CMC Tilda birikdirmek

Programmirleme kurslary kimler üçin?

Programmirlemäge başlaýanlar

Programmirlemegiň esaslaryny öwreniň we IT ulgamynda hünäri saýlaň

Telekeçiler

IT çözgütleri telekeçilere telekeçilik bazarynda bäsdeşlik etmäge we bar bolan infrastruktura bilen mümkin boldugyça has netijeli birleşmäge kömek edýär.

Hünärini üýtgetmek isleýänler üçin

Başlangyç üçin esas boljak gurluşly maglumatlary alarsyňyz. Dünýäniň islendik ýerinden halkara kompaniýalarynda uzakdan işläň

Dereje:başlangyç

Geçiş wagty 3 sagat 10 gün.

tejribe ýumuşlar

jemi taslama

Tilda nähili işleýär?
Saýt dolandyryş paneli, täze sahypa döretmek, sahypa redaktirleme interfeýsi, bloklar goşmak

Teklipleriňize we soraglaryňyza garaşýarys!

Günde 24 sagat, hepdede 7 gün elýeterli.
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:

Biziň e-mail salgymyz:

Biziň telefon belgimiz:

Biziň salgymyz:

Kendir biznes-merkezi
G.Kuliýew köçesi, 24
Aşgabat, Türkmenistan