ERP kurslary - Logotip we Akinsoft

Dolandyryş buhgalteriýasynyň esaslaryny öwreniň we kompaniýaňyzda buhgalteriýa ulgamyny nädip durmuşa geçirmelidigini öwreniň!

Image
Häzirki wagtda iş berijileriň zerur endiklerini almak üçin kursy yzygiderli täzeleýäris. Iň soňky täzeleniş senesi 2022-nji ýylyň awgusty.

ERP ulgamy gündelik iş amallaryny awtomatiki dolandyrýan ýörite programma üpjünçiligi: buhgalteriýa, satyn alyş we üpjünçilik, işgärleriň işi, töwekgelçilikler we umuman taslamalar. Bukja girizilen programmalaryň kömegi bilen amallary meýilleşdirip, býudjet döredip, hasabat döredip we analiz edip bilersiňiz. Häzirki wagtda ERP ulgamlary, ululygyna garamazdan köp guramanyň işiniň aýrylmaz bölegine öwrülýär.
Bu okuw dolandyryş hasabatynyň esaslaryny öwrenmäge kömek eder. Kurslaryň kömegi bilen, zähmet bazarynda isleg bildirýän işgär bolmaga mümkinçilik berýän endiklere eýe bolarsyňyz! Kurslar hemmeler üçin! Operatorlar we kassirler, kompaniýalaryň bölüm müdirleri we IT direktorlary üçin, buhgalter ulgamlaryny özleri amala aşyrmagy arzuw edýänler, kompaniýasynda buhgalteriýa ulgamyny ornaşdyrmak isleýänler üçin. Kärhananyň täjirçilik bölüminiň işgärleri, buhgalter hasabaty boýunça ýöriteleşen geňeşçiler we IT direktorlary üçin.

Image

Bu kursda siznäme öwrenersiňiz?

Satyn almak we satmak, ammar hasaby
Önümçilik hasaby
Maliýe hasaby we býudjet
Dolandyryş

Programmirleme kurslary kimler üçin?

Programmirlemäge başlaýanlar

Programmirlemegiň esaslaryny öwreniň we IT ulgamynda hünäri saýlaň

Telekeçiler

IT çözgütleri telekeçilere telekeçilik bazarynda bäsdeşlik etmäge we bar bolan infrastruktura bilen mümkin boldugyça has netijeli birleşmäge kömek edýär.

Hünärini üýtgetmek isleýänler üçin

Başlangyç üçin esas boljak gurluşly maglumatlary alarsyňyz. Dünýäniň islendik ýerinden halkara kompaniýalarynda uzakdan işläň

Dereje:başlangyç

Geçiş wagty 3 sagatdan 10 gün.

tejribe ýumuşlar

jemi taslama

Hasap kartlaryny açmak
  • Toparlara bölünmek, täjirçilik önümi, çig mal, ýarym taýýar önüm, taýýar önüm we esasy serişdeler
  • Ölçeg birlikleri boýunça paýlamak: Bölekler, kilogramlar, ölçegler, litrler
  • Hasaplara baglamak
  • Önümiň resepti
  • Bahalar bilen işlemek (satyn almak we satuw bahalary)

Teklipleriňize we soraglaryňyza garaşýarys!

Günde 24 sagat, hepdede 7 gün elýeterli.
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:

Biziň e-mail salgymyz:

Biziň telefon belgimiz:

Biziň salgymyz:

Kendir biznes-merkezi
G.Kuliýew köçesi, 24
Aşgabat, Türkmenistan
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605