Programmirleme kursy
kim üçin amatly?

______________________________________

Programmirlemäge başlaýanlar

Esasy zatlary al programmirlemek we hünäri saýlaň IT

Telekeçiler

IT çözgütleri telekeçilere telekeçilik bazarynda bäsdeşlik etmäge we bar bolan infrastruktura bilen mümkin boldugyça has netijeli birleşmäge kömek edýär.

Hünärini üýtgetmek isleýänler üçin

Başlangyç üçin esas boljak gurluşly maglumatlary alarsyňyz. Dünýäniň islendik ýerinden halkara kompaniýalarynda uzakdan işläň.

Isleg

Programmirlemek IT pudagynda iň meşhur we iň köp aýlyk alýan ugurlaryň biridir. IT akademiýasynda täze hünäriň ähli kynçylyklaryny özleşdirmek üçin 3 aýdan köp wagt sarp etmersiňiz.

Mugallymlar

IT-akademiýada mugallymlar - IT pudagyndaky hünärmenler işleýär. Şonuň üçin talyplar hakyky tejribeden degişli bilimleri alýarlar.
Image

Degişlilik

IT pudagy dünýäde iň dinamiki. Täze programma üpjünçiligi kitaphanalary we tehnologiki çözgütler yzygiderli peýda bolýar, bar bolan ösüş gurallary kämilleşdirilýär.

Döredijilik

Programmirlemek döredijilikli pikirlenmäni höweslendirýär, öwrenmek ukybyny emele getirýär we her kime gündelik we hünär meselelerini çözmäge kömek edýär.

Kurslar

robot

PROGRAMMA ESASLARY

Web sahypalaryny noldan dizaýn etmegi öwreniň,
we dizaýny nädip üýtgetmelidigini öwreniň
we sahypa stili

2000 TMT / 10 gün

robot

ROBOT-TEHNIKA

Arduino platformasynda işleýän gadjet gurmak üçin öz taslamaňyzy düzüň

2000 TMT / 10 gün

programming

SAÝTYŇ GURLUŞY

Üýtgeşik döretmegi öwreniň
we ulanyjylar üçin amatly saýtlar
CIL TILDA-da täsirli dizaýn bilen

2000 TMT / 10 gün

robot

ONLAÝN DÜKAN

CMS Opencart-da onlaýn dükan dolandyrmagy
we SEO optimizasiýasyny
öwreniň

1000 TMT / 5 gün

robot

CRM BITRIX24

Dolandyryş esaslaryny öwreniň
iri kompaniýalaryň korporasiýa portaly
aňsat we çalt!

1000 TMT / 5 gün

robot

LOGO ERP / AKINSOFT

Dolandyryş buhgalteriýasynyň esaslaryny öwreniň
we kompaniýaňyzda buhgalteriýa ulgamyny
nädip durmuşa geçirmelidigini öwreniň

2000 TMT / 10 gün

Kurslar

programming

PROGRAMMA ESASLARY

Web sahypalaryny noldan dizaýn etmegi öwreniň,
we dizaýny nädip üýtgetmelidigini öwreniň
we sahypa stili

2000 TMT / 10 gün

robot

ROBOT-TEHNIKA

Arduino platformasynda işleýän gadjet gurmak üçin öz taslamaňyzy düzüň

2000 TMT / 10 gün

robot

LOGO ERP / AKINSOFT

УDolandyryş buhgalteriýasynyň esaslaryny öwreniň
we kompaniýaňyzda buhgalteriýa ulgamyny
nädip durmuşa geçirmelidigini öwreniň

2000 TMT / 10 gün

robot

SAÝTYŇ GURLUŞY

Üýtgeşik döretmegi öwreniň
we ulanyjylar üçin amatly saýtlar
CIL TILDA-da täsirli dizaýn bilen

2000 TMT / 10 gün

robot

ONLAÝN DÜKAN

CMS Opencart-da onlaýn dükan dolandyrmagy
we SEO optimizasiýasyny
öwreniň

1000 TMT / 5 gün

robot

CRM BITRIX24

Dolandyryş esaslaryny öwreniň
iri kompaniýalaryň korporasiýa portaly
aňsat we çalt!

2000 TMT / 10 gün

Teklipleriňize we soraglaryňyza garaşýarys!

Günde 24 sagat, hepdede 7 gün elýeterli.
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:

Biziň e-mail salgymyz:

Biziň telefon belgimiz:

Biziň salgymyz:

Kendir biznes-merkezi
G.Kuliýew köçesi, 24
Aşgabat, Türkmenistan