Websaýtlaryň esasy

Programmirlemegiň esaslaryny kursumyz bilen öwrenip başlaň.
Image
Häzirki wagtda iş berijileriň zerur endiklerini almak üçin kursy yzygiderli täzeleýäris. Iň soňky täzeleniş senesi 2022-nji ýylyň awgusty.

HTML sahypasynyň ýerleşişi (web sahypasynyň ýerleşişi), professional web sahypasynyň ösüşiniň “Frontend” (frontend) bölegini aňladýar. Öň tarapy, brauzeriň okap, görkezip ýa-da işledip biljek ähli zady. “Frontend” döredijiler üçin köp sanly boş iş ýerleri bar we “Frontend” döredijiler dünýäde zähmet bazarynda ýokary baha alýarlar. Kursy dowam etdiriň we html sahypalarynyň ýerleşişini noldan başlap özleşdirip, öňdebaryjy işläp düzüjiniň hemmeleriň ygtyýaryndadygyny görersiňiz.

Image

Siz bu kursda näme öwrenersiňiz?

Html we Css esasyny
Tablisa we bloklar bilen nädip işlemeli
Flexbox we Bootstrap bilen işlemek
Mediýa soraglary we täsirli düzüliş

Programmirleme kurslary kimler üçin?

Programmirlemäge başlaýanlar

Programmirlemegiň esaslaryny öwreniň we IT ulgamynda hünäri saýlaň

Telekeçiler

IT çözgütleri telekeçilere telekeçilik bazarynda bäsdeşlik etmäge we bar bolan infrastruktura bilen mümkin boldugyça has netijeli birleşmäge kömek edýär.

Hünärini üýtgetmek isleýänler üçin

Başlangyç üçin esas boljak gurluşly maglumatlary alarsyňyz. Dünýäniň islendik ýerinden halkara kompaniýalarynda uzakdan işläň

Dereje: başlangyç

Geçiş wagty 3 sagatdan 10 gün.

tejribe ýumuşlary

jemi taslama

HTML bilen tanyşlyk
 • HTML, CSS we olaryň özara gatnaşygy näme
 • Tekst redaktory
 • HTML resminamasynyň esasy gurluşy
 • Web sahypasynyň elementlerini çyzyň we bloklaň
 • Jübüt we jübütlenmedik bellikler
 • Bellikler we atributlar bilen işlemek
 • Salgylar we labyrlar bilen işlemek
 • Tekst we teswirler bilen işlemek
 • HTML-de dürli reňk ulgamlary bilen işlemek
 • Suratlar bilen işlemek
 • Sanly we oklanan sanawlar

Teklipleriňize we soraglaryňyza garaşýarys!

Günde 24 sagat, hepdede 7 gün elýeterli.
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:

Biziň e-mail salgymyz:

Biziň telefon belgimiz:

Biziň salgymyz:

Kendir biznes-merkezi
G.Kuliýew köçesi, 24
Aşgabat, Türkmenistan