Innowasion doly çözgüt
işiňize gözegçilik etmek we hasap bermek:

Image

Biziň çözgüdimiz

PTK "CU" - bir edara gelýänleriň sanyny sanamak we analitika üçin ykjam programma bilen integrasiýa mümkinçiligi bolan onlaýn sargytlaryň alnandygy barada işgärlere habar bermek üçin elektron modul we kompýuter enjamy.

CU

 • Görkeziş meýdanyndaky obýektleri tapmak
  Obýekti tapmagyň ýeňil görkezijisi
 • Täze onlaýn sargytlaryň ses we ýeňil görkezijisi
 • Statistikany Micro SD-de bir faýlda saklamak
 • Sene we wagt görkezmek we sinhronlamak
 • Sapar statistika faýllarynyň sanawyny ýüklemek
 • Saýlanan statistika faýlyny ýüklemek we pozmak
 • Täze onlaýn sargytlaryň elýeterliligine gözegçilik etmek

CU++

 • Görkeziş meýdanyndaky obýektleri tapmak
 • Obýekti tapmagyň ýeňil görkezijisi
 • Täze onlaýn sargytlaryň ses we ýeňil görkezijisi
 • Statistikany Micro SD-de bir faýlda saklamak
 • Internet birikmesindäki kynçylyklaryň ýeňil görkezilmegi
 • Müşderiniň web sahypasynda maglumat bazasyny döretmek
 • Görkezilen süzgüçler boýunça pivot tablisalarynyň ýygyndysy
 • Dolandyryş panellerinde statistika görkezmek
Ulanylyş statistikasy
Onlaýn sargyt habarnamasy
Çykyş netijeliliginiň doly suraty
Adam faktorynyň aýrylmagy

Teklipleriňize we soraglaryňyza garaşýarys!

Günde 24 sagat, hepdede 7 gün elýeterli.
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:

Biziň e-mail salgymyz:

Biziň telefon belgimiz:

Biziň salgymyz:

Kendir biznes-merkezi
G.Kuliýew köçesi, 24
Aşgabat, Türkmenistan
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605