WOLVOX ERP

AKINSOFT-daky işiňiz üçin dogry çözgütleri tapyň
Image

Bölek satuw
söwda

Azyk bölek satuw bazarlary, supermarketler we lomaý satyjylar üçin döredilen programmalarymyz bilen söwda we buhgalteriýa amallaryny aňsatlyk bilen amala aşyryp bilersiňiz.

Restoran
Biznes

Sargytyňyzy ýönekeý ulanylýan interfeýsli planşet telefonyndan we kompýuterden alyň.Restoran integrasiýalaryny ulanmak arkaly müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyryň.

Gozgalmaýan
emläk

Portfolioňyzda satmak we kärendesine almak üçin häsiýetleri hasaba almak bilen ähli amallary aňsatlyk bilen dolandyryň. Müşderi bazasyny internet arkaly we satuw we kärende görnüşleri bilen giňeldip bilersiňiz, gysga wagtda amallary tamamlap bilersiňiz.

Myhmanhana
Biznes

Öňünden bron etmek, kabul etmek, myhmanhana amallaryny ýerine ýetirmek arkaly ähli myhmanhana amallaryny aňsatlyk bilen dolandyryň. Isleseňiz, onlaýn bronlamak bilen müşderiňiziň mümkinçiliklerini artdyryň.

KOMPANIÝA BARADA

AKINSOFT, 1995-nji ýylyň 12-nji aprelinde gaty diski bolmadyk kompýuter bilen 15 m² ofisde döredildi.

AKINSOFT, öz maýasy bilen döredilen (hiç hili maliýe goldawy bolmazdan), hasaba alyş senesini 1996-njy ýylyň 4-nji dekabrynda "Bütindünýä Maglumat Tehnologiýasy Güni" hökmünde dünýä tanatdy.

AKINSOFT, üstünlikli işlerini ýörelgelerinden we maksatlaryndan daşlaşman, bütin dünýäde ýaýratmak bilen, işgärleriň sanyny artdyrmak we müşderi portfelini giňeltmek üçin öz pudagynda 1-nji orny eýelemegi üçin berk çäreleri görýär.

1995-nji ýylda başlanan bu syýahatda AKINSOFT 36 ýurtda 2000-den gowrak çözgüt hyzmatdaşlaryndan ybarat uly maşgala gurdy. Türkiýäniň iň uly programma arhiwi bilen senagat, täjirçilik, web, ykjam we buhgalteriýa programma üpjünçiligi, ERP çözgütleri ýaly 120-den gowrak programma bilen müşderilere iň gowy hyzmaty hödürlemegi maksat edinýän uly we döredilen kompaniýa.
Image

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

01. Taslamadan öňki derňew

Kompaniýaňyzyň işiniň aýratynlyklaryny seljerýäris, ony nädip ösdürmelidigi barada amaly maslahat berýäris.

02. Gözegçilik

Geljekki taslamanyň güýçli we gowşak taraplaryny kesgitleýäris, ony kämilleşdirmegiň üstünde işleýäris.

03. Taslamany işläp düzmek

Müşderiniň isleglerini we işiniň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, taslama taýýarlaýarys.

04. Giriş

Taýýar taslama durmuşa geçirilýär, işgärleri durmuşa geçirmek we taýýarlamak üçin zerur işler alnyp barylýar
0
Tejribe ýyllary
0
Resmi bölümler
0
BAÝRAKLARY
0
IŞGÄRLER
Gerekli meýdany dolduryň.
Gerekli meýdany dolduryň.
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605