Jübi çözgütleri
Islendik çylşyrymly meseleler üçin

Image

Jübi çözgütleri
Islendik çylşyrymly meseleler üçin

Image

Kärhana programmalary

Kärhananyň ykjam programmasy bir kompaniýanyň içinde ulanylýan çözgütdir. Iş proseslerini ýönekeýleşdirýär we netijeliligini ýokarlandyrýar. Korporatiw ykjam programma bir kompaniýa üçin nähili peýdaly? Düzülen iş tertibi we gowy guralan içerki prosesler işgärleriň netijeliligini 40% ýokarlandyryp biler.

Hususy çözgütler

Jübi programmasy, haýsy hyzmatlary we önümleri hödürleýändigiňizi, arzanladyşlar we ýörite teklipler, sizi nireden tapmalydygy, nädip habarlaşmalydygyny görkezer. Işewürlik üçin amaly programmalary döretmegiň artykmaçlygy, ulanyjynyň smartfonyň ýa-da planşetiň ekranyna birnäçe gezek degmegi bilen zerur hereketini ýerine ýetirip biljekdigi: lukman bilen duşuşmak, wagt we dellekhana saýlamak, restoranda stol bellemek , pitsa öýüne zakaz ediň ... Bularyň hemmesi işiňiziň aýratynlyklaryna gönükdirilen programmalaryň işlenip düzülmegi bilen üpjün edilýär.

Image
Image

Häzirki zaman UI / UX modelleri, ösen hyzmat aýratynlyklary

Platformanyň aýratynlyklary üçin işlenip düzülen programmalary saýlamak (gibrid / web programmalaryndan tapawutlylykda) ulanyjy tarapyndan programmanyň çalt ulanylmagyny, IOS we Android operasiýa ulgamlary üçin açyk interfeýsi üpjün edýär.

Ösüşiň doly sikli aşakdaky ädimleri öz içine alýar:

Ideýa

Analitika

Tehniki ýumuş

Taslamak we Dizaýn

Ösüş

Synag we durnuklaşdyrmak

Programma dükanlaryna neşir

Goldaw

Ideýa
Jübi programmasynyň ösüşi
Analitika
Tehniki ýumuş
Programma dükanlaryna neşir
 
Taslama we dizaýn

Taslamanyň köp taraplylygy

Arassa Nusga tarapyndan berlen çözgütler taslamany durmuşa geçirmek teklipleriniň giň toplumyny öz içine alýar. Gurama üçin ýeke-täk binýady döretmek bilen taslama aşakdakylara bölünip bilner:
Image

Işgärler üçin arzalar

Bu çözgütler, kompaniýanyň içindäki işgärler biri-biri bilen aragatnaşyk saklamak, täzelenmeleri yzarlamak ýa-da kärdeşleri üçin wezipeleri kesgitlemek üçin ulanylýar.
Image

Bölümler üçin arzalar

belli toparlara kömek: marketing, dizaýn ýa-da müşderi goldawy. Bu kararlar içerki we daşarky bolup biler. Mysal üçin, programmalar kompaniýanyň müşderileri bilen aragatnaşyk saklamaga we seslenmä gözegçilik etmäge kömek edýär.

Bölümler üçin arzalar

belli toparlara kömek: marketing, dizaýn ýa-da müşderi goldawy. Bu kararlar içerki we daşarky bolup biler. Mysal üçin, programmalar kompaniýanyň müşderileri bilen aragatnaşyk saklamaga we seslenmä gözegçilik etmäge kömek edýär.
Image

Bütin kompaniýa üçin arzalar

hususy sosial ulgam hökmünde işleýär. Kompaniýanyň ähli işgärlerini birleşdirýärler we maglumatlaryň we resminamalaryň ammary bolup bilerler. Mundan başga-da, programma ýerleşişine baglylykda dürli giriş derejeleri bolup biler..
OnRide
DeliveryApp
SalesAssistant
Arassa Nusga

OnRide

Programmanyň maksady, wezipeleri düzmek, kabul etmek, ýerine ýetirmek we ýatyrmak. Programmany ulanmagyň wektory, sürüjileriň ýüküni gözegçilikde saklamaga we bölümler tarapyndan ulag hyzmatlarynyň ulanylyşy barada statistiki maglumatlary görkezmäge gönükdirilendir

  • Duýduryşlary basyň
  • Awtorizasiýa ulgamy
  • Funksiýa we amaly interfeýsiň bölünişi
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605