Dolandyryş Bitrix24

Image
Häzirki wagtda iş berijileriň zerur endiklerini almak üçin kursy yzygiderli täzeleýäris. Iň soňky täzeleniş senesi 2022-nji ýylyň awgusty.

“Bitrix24” kärhanalara işlemäge kömek edýän peýdaly gurallaryň toplumy: CRM, Wideo jaňlary, onlaýn resminamalar, meseleler we taslamalar, aragatnaşyk merkezi, web sahypasy gurujy we onlaýn dükanlar.

Bitrix24 marketing, satuw, meseläni düzmek we gözegçilik, içerki we daşarky aragatnaşyk, resminamalary saklamak we kompaniýanyň iş amallaryny awtomatlaşdyrýar. Işgärleriň müşderiler, kärdeşler we hyzmatdaşlar bilen gatnaşygy baradaky maglumatlary ýygnamagy, saklamagy üpjün edýär.
Bitrix24-iň mümkinçiliklerini bölekleýin seljereris. Harplar köp bolar, ýöne peýdasy az bolmaz.

Image

Siz bu kursda näme öwrenersiňiz?

Bitrix24 portallaryny dolandyrmak
CRM-de müşderiler bilen işlemek
CRM hasabatlarynyň döredilmegi
Iş amallaryny döretmek we awtomatlaşdyrmak

Programmirleme kurslary kimler üçin?

Programmirlemäge başlaýanlar

Programmirlemegiň esaslaryny öwreniň we IT ulgamynda hünäri saýlaň

Telekeçiler

IT çözgütleri telekeçilere telekeçilik bazarynda bäsdeşlik etmäge we bar bolan infrastruktura bilen mümkin boldugyça has netijeli birleşmäge kömek edýär.

Hünärini üýtgetmek isleýänler üçin

Başlangyç üçin esas boljak gurluşly maglumatlary alarsyňyz. Dünýäniň islendik ýerinden halkara kompaniýalarynda uzakdan işläň

Dereje:başlangyç

Время прохождения — 10 дней по 3 часа.

tejribe ýumuşlar

jemi taslama

Bitrix24 näme?
“Bitrix24” -de nädip işe başlamaly Bulut bilen gutulan “Bitrix24 Basic Bitrix24” gurallarynyň arasyndaky tapawutlar
Dolandyryjylary nädip bellemeli, işgärleriň sanawy, administrator hukuklaryny nädip elinden almaly
Bitrix24 nyrhyny nädip saýlamaly?
Integratory nädip çagyrmaly?

Teklipleriňize we soraglaryňyza garaşýarys!

Günde 24 sagat, hepdede 7 gün elýeterli.
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:

Biziň e-mail salgymyz:

Biziň telefon belgimiz:

Biziň salgymyz:

Kendir biznes-merkezi
G.Kuliýew köçesi, 24
Aşgabat, Türkmenistan