Kurs Onlaýn dükan

Kurs sizi OpenCart platformasy bilen tanyşdyrar. Önüm kartoçkalaryny özbaşdak goşmagy, kategoriýalar we bölümler üçin nawigasiýa logikasyny döretmegi, dürli modullar bilen işlemegi, sahypa düzülişleri we başga-da köp zatlary öwrenersiňiz.
Image
Häzirki wagtda iş berijileriň zerur endiklerini almak üçin kursy yzygiderli täzeleýäris. Iň soňky täzeleniş senesi 2022-nji ýylyň awgusty.

Mazmun dolandyryjysy, web sahypalary we onlaýn dükanlar üçin amatly mazmun bilen meşgullanýan hünärmen. Sahypanyň nähili görünýändigine, onda hödürlenýän zadyň, kompaniýanyň platformalarynda täze we degişli materiallary üpjün etmegine baglydyr. Indi her guramanyň diýen ýaly web sahypasy ýa-da onlaýn dükany bar we her bir lider öz sahypasynyň ulanyjylaryň göwnünden turmagyny we mümkin boldugyça ýygy-ýygydan girilmegini isleýär.

Onlaýn dükanyň mazmun dolandyryjysynyň wezipeleri, köp sanly zady öz içine alyp biler. Şeýle-de bolsa, köplenç esasy wezipesi sahypa täze önüm kartalaryny goşmakdyr. We eýýäm ikinji derejeli meseleler, saýtdaky makalalar bilen işlemek, kategoriýalar, täze bölümler döretmek, sahypada bannerler goýmak we ş.m.

Image

Siz bu kursdanäme öwrenersiňiz?

OpenCart-da işläň
Onlaýn dükanyň SEO optimizasiýasy
Harytlary kategoriýalar boýunça paýlamak
Önüm kartoçkalaryny goşmak

Programmirleme kurslary kimler üçin?

Programmirlemäge başlaýanlar

Programmirlemegiň esaslaryny öwreniň we IT ulgamynda hünäri saýlaň

Telekeçiler

IT çözgütleri telekeçilere telekeçilik bazarynda bäsdeşlik etmäge we bar bolan infrastruktura bilen mümkin boldugyça has netijeli birleşmäge kömek edýär.

Hünärini üýtgetmek isleýänler üçin

Başlangyç üçin esas boljak gurluşly maglumatlary alarsyňyz. Dünýäniň islendik ýerinden halkara kompaniýalarynda uzakdan işläň

Dereje:başlangyç

Geçiş wagty 3 sagatdan 10 gün.

tejribe ýumuşlar

jemi taslama

Elektron söwda näme
Elektron söwda bilen tanyşlyk

Teklipleriňize we soraglaryňyza garaşýarys!

Günde 24 sagat, hepdede 7 gün elýeterli.
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ugry doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Şahsy maglumatlar:

Biziň e-mail salgymyz:

Biziň telefon belgimiz:

Biziň salgymyz:

Kendir biznes-merkezi
G.Kuliýew köçesi, 24
Aşgabat, Türkmenistan