image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image
image image image image

Websaýtlary işläp taýýarlamak

Internet tehnologiýalarynyň adamlaryň durmuşynda ähmiýeti şeýle bir artdy welin, web sahypasynyň döredilmegi işewürligi ösdürmek üçin zerur şertdir. Täze başlan telekeçiler üçin ilki bilen öz işini yzygiderli sargytlar bilen üpjün etmeli - munuň üçin web sahypasyny döretmegi teklip edýäris. Sahypany ösdürmek, tehniki aýratynlyklar bilen ylalaşmak, sahypanyň gurluşyny we maglumat bazasyny dizaýn etmek, sahypa interfeýslerini taýýarlamak we döretmek ýaly etaplary öz içine alýan hyzmatdyr.

Uýgunlaşdyrylan dizaýn

Kompýuterlerde, noutbuklarda we jübi telefonlarynda sahypanyň başarnykly görkezilmegi

SEO optimizasiýasy

Google analitikasyny birikdirmek, kompaniýany GoogleMyBusiness registrine girizmek, sahypany meta düwmeleri bilen doldurmak

Öwretmek

Programma bilimi bolmazdan web sahypasyny dolandyrmak

SSL birikmesi

SSL şahadatnamasynyň birikmesi we domen satyn almak we hosting barada maslahat

Tanyşdyryş

Tanyşdyryş sahypasy - esasy maksady maksatly diňleýjileriň aragatnaşyk maglumatlary ýygnamak. Mahabatyň netijeliligini ýokarlandyrmak we tomaşaçylary köpeltmek üçin ulanylýar. Giriş sahypasynda adatça önüm ýa-da hyzmat hakda maglumatlar bar.

5000 TMT-dan / 1 hepde

Image
Image

Saýt-katalog

Katalog sahypasy dürli sahypalary we bölümleri (habarlar, blog, işgärler, galereýa we ş.m.) öz içine alýar. Katalog web sahypasynda parametrler, suratlar, wideolar, dürli düşündirişler görkezilip bilinýän aýratyn sahypalar (kartoçkalar) görnüşinde harytlar we / ýa-da hyzmatlar görkezilýär.

12000 TMT-dan/ 3 hepde

Köpsahypalyk

Bu dürli görnüşli saýtlar üçin umumy at: habar portaly, korporatiw sahypa, sosial ulgam, forum we ş.m. Köplükler köp bölümli uly saýtlardyr. Olarda köp mukdarda maglumat, tekst bar. Sahypalar baglanyşyklar bilen baglanyşýarlar, sahypanyň şahaly gurluşy bar.

10000 TMT-dan / 2 hepde

Image
Image

Onlaýn dükan

Köp kompaniýalar önüm satuwyny onlaýn giňişlige geçirmek we internet arkaly girdeji gazanmak üçin uzak wagt bäri onlaýn dükanlary ulanýarlar.
Onlaýn dükanlar, beýleki saýtlardan tapawutlanýar, ilki bilen, bu ýerde diňe bir harytlaryň katalogy görkezilmän, eýsem olary göni saýtda satyn almak mümkinçiligi hem berilýär. Bu görnüşdäki saýtlaryň meşhurlygy iri kompaniýalaryň we kiçi kärhanalaryň onlaýn dükanyny açyp biljekdigi bilen düşündirilýär.

24000 TMT-dan / 3 hepde

Image

Wizit kartoçkasy sahypasy

Wizit kartoçkasy saýty, internete ýerleşdirmek üçin doly hukukly çeşme bolup, kiçi kompaniýalar ýa-da işleriň bir görnüşi üçin ajaýyp. Düzgün bolşy ýaly, wizit kartoçkasynyň sahypasynda kompaniýa barada maglumat, aragatnaşyk maglumatlary, hyzmatdaşlar üçin maglumatlar, hyzmatlaryň sanawy, bahalar we resminamalar bilen bölüm bar. Wizit kartoçkasynyň sahypasynyň esasy sahypasynda synlar, kompaniýanyň peýdalary, surat galereýasy, seslenme formasy, şeýle hem iň meşhur materiallar, mahabat we arzanladyşlar bar.
Image

Saýt-katalog

Katalog sahypasy dürli sahypalary we bölümleri (habarlar, blog, işgärler, galereýa we ş.m.) öz içine alýar. Katalog web sahypasynda parametrler, suratlar, wideolar, dürli düşündirişler görkezilip bilinýän aýratyn sahypalar (kartoçkalar) görnüşinde harytlar we / ýa-da hyzmatlar görkezilýär.
Image

Köpsahypalyk

Bu dürli görnüşli saýtlar üçin umumy at: habar portaly, korporatiw sahypa, sosial ulgam, forum we ş.m. Köplükler köp bölümli uly saýtlardyr. Olarda köp mukdarda maglumat, tekst bar. Sahypalar baglanyşyklar bilen baglanyşýarlar, sahypanyň şahaly gurluşy bar.
Image

Onlaýn dükan

Köp kompaniýalar önüm satuwyny onlaýn giňişlige geçirmek we internet arkaly girdeji gazanmak üçin uzak wagt bäri onlaýn dükanlary ulanýarlar. Onlaýn dükanlar, beýleki saýtlardan tapawutlanýar, ilki bilen, bu ýerde diňe bir harytlaryň katalogy görkezilmän, eýsem olary göni saýtda satyn almak mümkinçiligi hem berilýär. Bu görnüşdäki saýtlaryň meşhurlygy iri kompaniýalaryň we kiçi kärhanalaryň onlaýn dükanyny açyp biljekdigi bilen düşündirilýär.

Hyzmat saýlaň:

Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Durmuşa geçirmegiň tapgyrlary

01. Giriş

 • Giriş ýygnagy
 • Çalt anyklaýyş
 • KP we şertnamany tassyklamak
 • 3 sahypa düzülişini taýýarlamak

02. Ösüş

 • Sahypanyň ýerleşişi
 • Sahypany mazmun bilen doldurmak
 • Saýtyň müşderiniň serwerinde ýerleşdirilmegi

03. Optimizasiýa

 • SSL şahadatnamasyny birikdirmek
 • GoogleMyBusiness reýesterine goşmak
 • Google Analitikany birikdirmek

04. Tanyşdyryş

 • Taslamanyň tanyşdyrylyşy
 • Müşderiden soňraky düzedişler bilen düzedişler

05. Taslamanyň gowşurylyşy

 • Müşderiniň mazmun dolandyryjysynyň sahypany dolandyrmak boýunça okuwy
 • Taslamanyň tamamlanmagy we doly gözegçiligi müşderä geçirmek

Biziň taslamalarymyz