Altyn Yunus

Image

Taslama barada

Altyn Yunus

Kim?

Altyn Yunus

Näme?

Awtomatlaşdyryş, ykjam programma

Haçan?

iýun 2021

Müşderi : Altyn Yunus


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Merdan Oçanow

Aýry-aýry kärhanalar "Altyn ýunus" ýokary hilli azyk önümlerini öndürmek bilen meşgullanýar we bu ugurda on ýyllyk tejribesi bar.

Mundan başga-da, Altyn ýunus birnäçe daşary ýurt önümlerini paýlaýar. Olaryň kompaniýasynda daşary ýurt harytlaryny wagtynda söwda nokatlaryna eltip bermek üçin ýörite topar bar. Şeýle hem, beýleki ýerli öndürijilere önümlerini dürli söwda nokatlaryna wagtynda eltmäge kömek edýärler.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna ykjam programma döretmek we işewürlik amallaryny awtomatlaşdyrmak, şeýle hem wizit kartoçkasynyň web sahypasyny döretmek tabşyryldy.

 

  • Logo ERP Tiger 3 ulgamyny ornaşdyrmak;;
  • Big Data esaslanýan aýratyn işewürlik intellektual gurallaryny ösdürmek;
  • Işgärleriň hünärlerini ýokarlandyrmak üçin otly-maslahat çäreleri barada maslahat bermek;
  • HR gurallaryny ulanyp, işgärleriň başarnyklaryna baha bermek;
  • Dolandyryş hasabatynyň başlygy (paýnamalar, satuwlar, karzlar, pul, nagt we bank) üçin ykjam programmany ösdürmek;

 

Tamamlanan Işleri

Awtomatlaşdyryş:

• ERP

Logotip ERP maksatnamasynyň girizilmegi (iňlis hasapçylyk ulgamyndan): ammarlardaky harytlaryň balansyna gözegçilik etmek we gözegçilik etmek, aksiýalary meýilleşdirmek, resminamalaryň akymyny ýönekeýleşdirmek we el zähmetini azaltmak, adam faktory bilen baglanyşykly ýalňyşlyklary ýok etmek

• Daşbordlar

Dolandyryş tagtalarynyň ösdürilmegi kompaniýanyň ýolbaşçylaryna we işgärlerine tablisalary doldurmakdan has möhüm meseleleri çözmek üçin wagt tygşytlamaga mümkinçilik berdi. Şeýle hem maglumatlaryň dogrulygyny we aýdyňlygyny üpjün etdi

• CRM

Altyn usunusyň işgärleri tarapyndan içerki ulanmak üçin bir programma taýýarlandy we işlenip düzüldi. Işleýiş nukdaýnazaryndan ähli işgärler üçin giň mümkinçilikler bar. Programmadaky maglumatlar, saklanýan ýerine baglylykda giriş derejelerine bölünýär.

Tamamlanan Işleri

Wizit kartoçkasy:

Arassa Nusga ekspeditor kompaniýasy Altyn usunus üçin wizit kartoçkasynyň web sahypasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypada kompaniýa we iki dilde (rus we iňlis) hyzmatlary we hyzmatlary barada maglumat, şeýle hem haýyşyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly bar.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg motorlarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafiki optimizasiýa, häzirki zaman şekil formatlarynyň integrasiýasy

• Uýgunlaşma

Web sahypalary şahsy kompýuterde ýa-da noutbukda, ykjam enjamlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär

Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605