Daýhan Bank

Image

Taslama barada

Daýhan Bank

Kim?

Daýhan Bank

Näme?

Mobil goşundylary

Haçan?

Dekabr 2022

Müşderi : Daýhan Bank


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky Garaşsyzlyk ýyllary içinde “Türkmenistany ykdysady, syýasy we medeni taýdan ösdürmegiň 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Baş ugry” milli maksatnamasy esasynda ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmegiň baş ýörelgesinden ugur alyp, daýhanlaryň we hususy ýer eýeleriniň döwlet tabşyrygyna degişli önümleri öndürmek boýunça olaryň önümçilik harajatlarynyň maliýeleşdirmekligi we maliýe hasaplaşyk hyzmatlaryny etmekligi bank gulluklarynyň üsti bilen alyp bardy.

Arassa Nusga mobil goşmaçany döredilmäge köçürildi

Kredit we deposit sylktalarynyň ýagdaýy we tapgyrynyň kontrol we monitorluk etmek üçin we tranzaksiýalary yzarlamak üçin mobil dünýä aplikasiýasy hasaba alnypdyr

Tamamlanan Işleri

Mobil goşmaçany döretmek:

Arassa Nusga «DaýhanBank» Turkmenistanyň Döwlet kommersiýa banky üçin mobil goşmaçany hazyrlandyryp, görnüşli öýleýipdir.

Mobil goşmaça kredit, depozit hasaplaryny gözegçilik etmek we tranzaksiýalary izlemek funkýsialaryny yerine ýetirýär.

Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605