AkGar

Image

Taslama barada

AkGar

Kim?

AkGar

Näme?

Awtomatlaşdyryş, ykjam programma

Haçan?

Iýul 2023

Müşderi : AkGar


Kurator : Emil Rustamow


IT çözgütleri: Ismail Baýlyýew,
Anastasiýa Japbarowa

AKGAR, öňdebaryjy kompaniýalaryň biri bolmak bilen, 2005-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň şeker bazarynda önümleri we hyzmatlary üstünlikli hödürleýär. Ygtybarly we ýokary hilli önümleri hödürlemegi maksat edinýän AkGar, kristal şeker, poroşok şeker, kub şeker, deňiz şekeri, Mewlana şekeri, gaty şeker, ýumşak şeker, lolipoplar, kakao, soda, vanil, çörek tozy, limon duzy ýaly ýörite önümleri öndürýär.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna ykjam programma döretmek we işewürlik amallaryny awtomatlaşdyrmak.

 

zLogo ERP Tiger 3 ulgamyny ornaşdyrmak;;
  • Big Data esaslanýan aýratyn işewürlik intellektual gurallaryny ösdürmek;
  • Dolandyryş hasabatynyň başlygy (paýnamalar, satuwlar, karzlar, pul, nagt we bank) üçin ykjam programmany ösdürmek;

Tamamlanan Işleri

Awtomatlaşdyryş:

• ERP

Logotip ERP maksatnamasynyň girizilmegi (iňlis hasapçylyk ulgamyndan): ammarlardaky harytlaryň balansyna gözegçilik etmek we gözegçilik etmek, aksiýalary meýilleşdirmek, resminamalaryň akymyny ýönekeýleşdirmek we el zähmetini azaltmak, adam faktory bilen baglanyşykly ýalňyşlyklary ýok etmek

• Daşbordlar

Dolandyryş tagtalarynyň ösdürilmegi kompaniýanyň ýolbaşçylaryna we işgärlerine tablisalary doldurmakdan has möhüm meseleleri çözmek üçin wagt tygşytlamaga mümkinçilik berdi. Şeýle hem maglumatlaryň dogrulygyny we aýdyňlygyny üpjün etdi

• CRM

AkGaryň işgärleri tarapyndan içerki ulanmak üçin bir programma taýýarlandy we işlenip düzüldi. Işleýiş nukdaýnazaryndan ähli işgärler üçin giň mümkinçilikler bar. Programmadaky maglumatlar, saklanýan ýerine baglylykda giriş derejelerine bölünýär.
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605