Ajap Onum

Image

Taslama barada

Kim?

Gunt

Näme?

Awtomatlaşdyryş, ykjam programma, optimizasiýa

Haçan?

Fewral 2022

Заказчик : Gunt


Kurator :  Roman Ikonnikow


IT çözgütleri :  Emil Rustamov


Mazmuny: Myrat Odeýew
Pawel Şewçenko

Ajap Onum Ykdysady Jemgyýeti, ygtybarly sürmek üçin ygtybarly we ýokary hilli tormoz torlaryny öndürýär. Mundan başga-da, önüm öndürilende tebigata zyýan bermezlige synanyşýarlar. Şonuň üçin önümleriniň we önümçilik desgalarynyň ekologiýa taýdan arassa bolmagyna aýratyn üns berýärler.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna dolandyryş, iş amallaryny optimizirlemek we awtomatlaşdyrmak üçin ykjam programma döretmek tabşyryldy.

 

  • Logo ERP Tiger 3 ulgamyny ornaşdyrmak;
  • Satuw we maliýe boýunça maslahat bermek;
  • Işgärleriň hünärlerini ýokarlandyrmak üçin otly-maslahat çäreleri barada maslahat bermek;
  • Işewür aňtaw gurallaryny ösdürmek;
  • Dolandyryş hasabatynyň başlygy (aksiýalar, satuwlar, karzlar, pul, nagt we bank) üçin ykjam programmany ösdürmek;

Tamamlanan Işleri

Awtomatlaşdyryş:

• ERP

Logotip ERP programmasynyň girizilmegi (iňlis buhgalteriýa ulgamyndan): ammarlardaky harytlaryň balansyna gözegçilik etmek we gözegçilik etmek, aksiýalary meýilleşdirmek, iş prosesini ýönekeýleşdirmek we el bilen edilýän zähmeti azaltmak, adam faktory bilen baglanyşykly ýalňyşlyklary ýok etmek.

Jübi programmasy:

Kompaniýanyň işgärleri tarapyndan içerki ulanmak üçin bir programma işlenip düzüldi. Allhli işgärler üçin köp dürli funksiýa bar. Programmadaky maglumatlar, saklanýan ýerine baglylykda giriş derejelerine bölünýär.

• Daşbordlar

Разработка дашбордов позволила экономить сотрудникам время для решения более важных задач, чем заполнение таблиц. Также предоставила корректность и прозранчоть данных.

Optimizasiýa:

• SOP

Ulgamdaky wariantlar hiliň we netijeliligiň "duşmany". Şeýlelik bilen, SOP (Standard Operating Procedure) kompaniýanyň ähli işgärleri tarapyndan belli bir maksada ýetmek üçin yzygiderli ädimler toplumyny döretmek arkaly amallary tertipleşdirmäge kömek etdi.

• KPI

KPI-iň bolmagy (Esasy öndürijilik görkezijileri) zähmet öndürijiliginiň we girdejiniň ösüşini, şeýle hem işiň aç-açanlygynyň we dolandyrylyşynyň ösmegini ýokarlandyrdy.
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605