Yigit

Image

Taslama barada

Kim?

Yigit

Näme?

Awtomatlaşdyryş

Haçan?

Январь 2022

Müşderi : Yigit


Kurator :  Roman Ikonnikow


IT çözgütleri :Emil Rustamov

“Yigit” ykdysady jemgyýeti 2008-nji ýylda esaslandyryldy. 2015-nji ýyldan başlap, kärhana agrosenagat pudagyna çykyp başlaýar we umumy meýdany 1000 gektar meýdany eýeleýär. 2018-nji ýylda 100,000 m2 meýdany bolan “GREENHOUSE” teplisa toplumynyň birinji tapgyry ýylda 3,600,000 kilogram pomidor sortlaryny öndürmek kuwwaty bilen guruldy. Şeýle hem 2019-njy ýylda umumy meýdany 200,000 m2 bolan ýene-de 2 sany teplisa toplumynyň gurluşygy boýunça işler tamamlandy. Umuman alanyňda, önümçilik kuwwaty ýylda 12 000 000 kg pomidor artdy.

Arassa Nusga Bitrix24-iň durmuşa geçirilmegi we hyzmat edilmegi ynanyldy,

 

  • Müşderiniň iş amallarynyň derňewi;
  • “Bitrix 24” -iň ýerleşdirilmegi;
  • Iş amallaryny gurmak;
  • Ulgam dolandyryjylary bilen maslahatlaşmak;
  • Wizit kartoçkasynyň web sahypasyny döretmek;

Tamamlanan Işleri

Awtomatlaşdyrma:

“Bitrix 24” -iň durmuşa geçirilmegi nädip mümkin boldy: CRM mümkinçiliklerini we içerki aragatnaşyklary awtomatlaşdyrmagyň esasy meselesini çözmek, iş prosesine gözegçilik etmek we ýönekeýleşdirmek we adam ýalňyşlygyny ýok etmek bilen el zähmetini azaltmak?

• CRM

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg motorlarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafiki optimizasiýa, häzirki zaman şekil formatlarynyň integrasiýasy

• Uýgunlaşma

Web sahypalary şahsy kompýuterde ýa-da noutbukda, ykjam enjamlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605