Unite

Image

Taslama barada

Unite

Kim?

Unite

Näme?

Awtomatlaşdyryş

Haçan?

Dekabr 2021

Müşderi : Unite


Kurator: Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow


Mazmuny: Rowşan Durdyýew


“Unite Studio” dizaýn pudagynda hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär.

“Unite” -den gelen taslamalar, amatlylygy, ýönekeýligi, gözelligi we gysgalygy bitewi bir ýere jemlenýän özboluşly we bahasyna ýetip bolmajak zatlardyr.

Kompaniýanyň esasy artykmaçlygy, müşderileri hemişe diňleýändikleri we indiki taslamanyň her millimetrinde müşderiniň şahsyýetini iň ýokary derejä ýetirmäge synanyşmagydyr.


Arassa Nusga, “Unite” studiýasy üçin Bitrix24-i durmuşa geçirmek we hyzmat etmek tabşyryldy

 

  • Müşderiniň iş amallaryna derňew geçirmek;
  • Bitrix 24-i ýerleşdirmek;
  • Iş amallaryny gurmak;
  • Ulgam dolandyryjylary bilen maslahatlaşmak;
  • Döwrebap web mahabat-sahypasy;

Tamamlanan Işleri

Awtomatlaşdyrma:

“Bitrix 24” -iň girizilmegine rugsat berildi: CRM awtomatlaşdyryş mümkinçilikleriniň we degişli içerki aragatnaşyklaryň esasy işini çözmek, iş prosesine gözegçilik etmek we ýönekeýleşdirmek we el zähmetini azaltmak, adam ýalňyşlygy sebäpli ýalňyşlyklary ýok etmek.

• CRM

CRM-iň durmuşa geçirilmegi müşderi hyzmatynyň hilini ýokarlandyrmaga, satuwy ýokarlandyrmaga we umuman bazardaky abraýyny kämişlleşdirmäge kömek etdi.

Web sahypa:

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605