Owadan Tourism

Image

Taslama barada

Kim?

Owadan Tourism

Näme?

Web wizit-sahypa

Haçan?

Iýul 2021

Müşderi : Owadan Tourism


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow


Mazmuny: Myrat Ödäýew

«Owadan Tourism» 1996-njy ýylda esaslandyryldy we häzirki wagtda Türkmenistanda öňdebaryjy syýahatçylyk kompaniýasydyr. Merkezi Aziýanyň ýörite gezelençlerinde ýöriteleşen bu ýokary hünärli, çeýe we bilimli topar, Türkmenistanyň geçmişine we häzirki medeniýetlerine has çuňňur düşünmek isleýän çylşyrymly syýahatçylar üçin ugurlary düzýär. Elmydama islegleriňize görä ugurlary we programmalary uýgunlaşdyryp bilerler. Pes möwsümde olaryň topary täze gyzykly ýerleri gözlemek üçin Türkmenistanda aýlanýar we ýurdumyzyň iň gowy syýahat edilýän burçlarynda täze ýerlere gözegçilik edýär.
Şeýlelik bilen, maslahatlaryny mümkin boldugyça takyk etmäge synanyşýarlar. «Owadan Tourism»-a baryp görendigiňize begenerler!

"Arassa Nusga" kompaniýasyna «Owadan Tourism» üçin web mahabat-sahypasy döretmek we  mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Döwrebap web mahabat-sahypasy

Tamamlanan Işleri

Web sahypa:

Biziň kompaniýamyz syýahatçylyk agenstwo üçin web sahypasy taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Onuň köp sanly işleýşi bar. Saýt iki bölümde maglumat berýär: ýerli syýahatçylar üçin rus dilinde bölüm bar, Türkmenistanyň gözelliginden lezzet almak isleýän daşary ýurtly syýahatçylar üçin iňlis dilinde bölüm bar. Sahypada onlaýn söhbetdeşlik, häzirki zaman howa moduly we arzy goýmaga ýa-da onlaýn gezelenç bron etmäge mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly bar.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär

Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605