Muzeý Arkadag

Image

Taslama barada

Muzeý Arkadag

Kim?

Muzeý Arkadag

Näme?

Onlaýn gollanma ulgamy, Wizit web-sahypasy

Haçan?

Maý 2023

Müşderi : Muzeý Arkadag


Kurator : Emil Rustamow


IT çözgütleri : Ismail Baýlyýew,
Karina Beşimowa,
Anastasiýa Japbarowa

Arkadag şäherinde, Ahal derýasynyň täze muzeýiniň ekspozisiýasyny tamamlamak boýunça işler tamamlandy, beýleki zallaryň eksponatlary bilen birlikde milli mirasyň taryhy we arheologiki gymmatlyklary giňden görkezildi.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna Türkmenistandaky Arkadag muzeýini dolandyrmak ulgamyny we wizit web sahypasyny döretmek meselesi berildi.

Arkadag muzeýini dolandyrmak üçin ulgam we wizit web sahypasy döredildi.

Tamamlanan Işleri

Onlaýn gollanma ulgamy:

Arassa Nusga, Türkmenistandaky Arkadag muzeýini dolandyrmak üçin giňişleýin çözgüt taýýarlady. Ulgam administratiw paneli, buhgalteriýa ulgamyny we statistiki yzarlamany öz içine alýar. Netijeli bilet dolandyryşy, QR kody döretmek, displeýlere we eksponatlara mazmun goşmak, dolandyryş panelleri muzeýiň KPI-leri barada wizual maglumatlary berýär. Onlaýn git bilen, myhmanlar QR koduny skanirlemek arkaly eksponatlaryň maglumatlaryna we ses ýazgylaryna girip bilerler.

• ERP

Logotip ERP maksatnamasynyň girizilmegi (iňlis hasapçylyk ulgamyndan): aksiýalary meýilleşdirmek, resminamalaryň akymyny ýönekeýleşdirmek we el zähmetini azaltmak, adam faktory bilen baglanyşykly ýalňyşlyklary ýok etmek

• Daşbordlar

Dolandyryş tagtalarynyň ösdürilmegi kompaniýanyň ýolbaşçylaryna we işgärlerine tablisalary doldurmakdan has möhüm meseleleri çözmek üçin wagt tygşytlamaga mümkinçilik berdi. Şeýle hem maglumatlaryň dogrulygyny we aýdyňlygyny üpjün etdi

• CRM

Içerki ulanmak üçin bir programma taýýarlandy we işlenip düzüldi. Işleýiş nukdaýnazaryndan ähli işgärler üçin giň mümkinçilikler bar. Programmadaky maglumatlar, saklanýan ýerine baglylykda giriş derejelerine bölünýär.

Tamamlanan Işleri

Wizit kartoçkasy:

Arassa Nusga, Türkmenistanyň Arkadag şäherindäki muzeý üçin wizit kartoçkasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypada üç dilde (türkmen, rus we iňlis) muzeýiň dürli ekspozisiýalary we eksponatlary hödürlenýär, şeýle hem muzeýe diýen ýaly baryp görmek mümkinçiligi bar.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg motorlarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafiki optimizasiýa, häzirki zaman şekil formatlarynyň integrasiýasy

• Uýgunlaşma

Web sahypalary şahsy kompýuterde ýa-da noutbukda, ykjam enjamlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär

Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605