Lotta Line

Image

Taslama barada

Kim?

Lotta Line

Näme?

Web sahypa

Haçan?

Sentýabr 2021

Müşderi : Kumush At


Kurator : Roman Ikonnikow


IIT çözgütleri: Emil Rustamow


Mazmuny: Myrat Ödäýew

Lotta-Line Call-center, köp sanly taslamasy bolan Lotta Business Group-yň köp ugurly kompaniýasynyň bir bölegidir. Şonuň üçin Lotta-Line bilen hyzmatdaşlykda iň kämil çözgüt alýarlar: baý tejribe, köp sanly maglumat, hünär ussatlygy, diňe mätäç kompaniýalar üçin däl-de, taýýar çözgütleri tapar. Uzakdaky aragatnaşyk merkezi hyzmatlary, şeýle hem taýyn uly aragatnaşyk merkezleri üçin operatorlaryň autsorsing bazasyny giňeltmäge mümkinçilik berýar.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna web mahabat-sahypasy döretmek we  mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Döwrebap web sahypasy

Tamamlanan Işleri

Web-sahypasy:

Arassa Nusga ekspeditor kompaniýasy Lotta Line üçin web sahypasy taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Saýt iki dilde (rus we iňlis) kompaniýanyň hyzmatlary we onuň barada maglumatlary, şeýle hem haýyşyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy öz içine alýar

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605