Kümüş At

Image

Taslama barada

Kim?

Kumuş At

Näme?

Web mahabat-sahypa

Haçan?

Oktýabr 2021

Müşderi : Kümüş At


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow


Mazmuny: Myrat Ödäýew
Pawel Şewçenko

Kümüş At halkara ýük geçirimler hyzmatlarynyň bazaryndaky ekspeditor kompaniýasydyr.Halkara ýük geçirimler/ýukynyň ýoldaş bolmak we toparlaýyn we konteýner ýükleri gümrük taýdan resmileşdirmek üçin ýol ulaglaryndan peýdalanyp, dürli hyzmatlary hödürleýär.
Kompaniýa howply we gadagan edilenlerden başga agramy 10 kg-dan  dürli harytlary kabul edýär. Hödürleýän hyzmatlaryň diapazonyny: resminamalary taýýarlamak, saklamagyň mümkinçiligi bermek.
Kümüş At müşderilerine ylalaşylan şertlere we nyrhlara laýyk gelmegini kepillendirýär we halkara ýük geçirmegiň ähli görnüşlerinde harytlaryň howpsuzlygy barada alada edýär.
Tejribeli 24/7 konsultantlary, soraglaryňyz bar bolsa size kömek etmekden we maslahat bermekden hoşal bolarlar. Her bir müşderä aýratyn çemeleşmek, iň amatly bahalary we iň oňat şertleri hödürlemäge mümkinçilik berýär!

"Arassa Nusga" kompaniýasyna web mahabat-sahypasy döretmek we  mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Döwrebap web mahabat-sahypasy

Tamamlanan Işleri

Web-sahypa:

Arassa Nusga ekspeditor kompaniýasy Kümüş At üçin web sahypasy taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Saýt iki dilde (rus we iňlis) kompaniýanyň hyzmatlary we onuň barada maglumatlary, şeýle hem haýyşyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy öz içine alýar.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605