Jayym

Image

Taslama barada

Kim?

Jayym

Näme?

Gozgalmaýan emläk web-sahypasy

Haçan?

Mart 2021

Müşderi :  Jayym

 

Kurator : Roman Ikonnikow

 

IT çözgütleri : Orun Rahmedow

 

Mazmuny: Polat Pirlekow

Jayym.com – Gozgalmaýan emlägiň kartadaky salgysyny ýa-da ýerleşýän ýerini bilmek üçin amatly gözleg, Türkmenistanda gozgalmaýan emlägiň satuwy we kärendesine almak üçin ýüzlerçe degişli bildirişlerdir, her gün onlarça täze bildirişler goşulýar! Web-sahypamyzda görkezilen ähli gozgalmaýan emläk moderasiýa üsti bilen gözden geçirilendir. Köp görnüşli görnüşleri toparlara bölüninen emläkler islendik býujet üçin gozgalmaýan emlägi saýlamaga kömek eder. Kartadaky bellik jemgyýetçilik ýerleriniň, transportlaryň we awto ýollarynyň ýakynlygyny kesgitlemäne kömek eder. Gözlegi aňsatlaşdyrmak üçin meňzeş mahabatlar üçin teklipler ulgamyny iş ýüzüne geçirdik. Ähli halan gozgalmaýan emläkleri “Halanlara” goşup şahsy otagyňyzda tapyp bilersiňiz. Mundan daşary gözlegde agentler kömek edip bilerler..

"Arassa Nusga" kompaniýasyna amatly süzgüç we gozgalmaýan emläk gözleg ulgamy bolan web sahypasyny döretmek tabşyryldy.

 

  • Gozgalmaýan emläk web sahypasyny ösdürmek 

Tamamlanan Işleri

Gozgalmaýan emläk web-sahypasy:

Arassa Nusga sahypany taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Saýt öz içine alýar: sahypa we onuň mümkinçilikleri barada maglumat, dürli kriteriýalar boýunça filtrlemek mümkinçiligi bolan köp sanly gozgalmaýan emläk mahabaty, iki dilde (rus we türkmen), şeýle hem size mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly. programma, şahsy hasap hyzmatlaryny goýuň.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605