Haýýat

Image

Taslama barada

Kim?

Hayyat

Näme?

Web sahypa, awtomatlaşdyrma, ykjam programma

Haçan?

Mart 2021

Müşderi : Haýýat


Kurator : Gulşat Petrosowa


IT çözgütleri: Roman Ikonnikow

Haýýat - Türkmenistanda ýokary hilli we ýakym tagamly arassalanan agyz suwuny öndürijilerden biridir. Olaryň ygtyýarynda bir laboratoriýa bar, onda hünärmenler adam üçin zerur bolan mikroelektrleriň deňagramlylygyny gazanýarlar we hil gözegçiligi bilen meşgullanýarlar.
"Arassa Nusga" kompaniýasyna web mahabat-sahypasy döretmek we  mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Ygtyýarly dolandyryş buhgalteriýa ulgamyny Logo ERP Tiger 2 ornaşdyrmak;
  • Big Data esaslanýan işewür aňtaw gurallaryny ösdürmek;
  • Iş gurallaryny ulanmak bilen tanyşmak boýunça okuw maslahat beriş çärelerini geçirmek;
  • Web sahypany döretmek;
  • Dolandyryş hasabatynyň (paýnamalar, satuwlar, karzlar, kassa we bank) ykjam programmany ösdürmek;

Tamamlanan Işleri

Awtomatlaşdyrma:

• ERP

Logo ERP ulgamy ornaşdyrmagy : ammarlardaky harytlaryň balansyna gözegçilik etmek, aksiýalary meýilleşdirmek, resminamalaryň akymyny ýönekeýleşdirmek we el zähmetini azaltmak, adam faktory bilen baglanyşykly ýalňyşlyklary çözmek;

Web sahypa:

Arassa Nusga arassalanan agyz suwuny öndürýän kompaniýa üçin üç dilde (rus, iňlis, türkmen) web sahypa taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypada kompaniýa barada maglumat, aragatnaşyk formasy, beýlekii hyzmatlaryň sanawy ýerleşýar.

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafikany kämilleşdirmek, häzirki zaman şekil formatlaryny ornaşdyrmak

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär

Mobil (ykjam) programma:

"Haýýat" kompaniýanyň işgärleri tarapyndan içerki ulanmak üçin bir programma taýýarlandy we işlenip düzüldi. Işleýşi taýdan ähli işgärler üçin giň mümkinçiliklere eýe. Programmadaky maglumatlar, saklanýan ýerine baglylykda giriş derejeleri bilen tapawutlanýar

• Daşbordlar

Daşbord ulgamy ösdürilmegi, kompaniýanyň ýolbaşçylaryna we işgärlerine tablisalary doldurmakdan has möhüm meseleleri çözmek üçin wagt tygşytlamaga mümkinçilik berdi. Şeýle hem maglumatlaryň dogrulygyny we aýdyňlygyny üpjün etdi
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605