Halaç Hasabaty

Image

Taslama barada

Halaç Hasabaty

Kim?

Halaç Hasabaty

Näme?

Mobil goşundylary

Haçan?

Maý 2023

Müşderi : Halaç Hasabaty


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Ismail Baýlyýew,
Anastasiýa Japbarowa

Halaç Hasabaty telekeçilere we ýolbaşçylara maglumatlar esasynda karar bermäge we amallaryny netijeli dolandyrmaga kömek edýär. Ulanyjylar girdeji, satuw sany we işiň häzirki ýagdaýyna baha berip bilerler, şeýle hem beýleki görkezijiler ýaly hakyky wagtda dürli ölçeglere gözegçilik edip bilerler. Grafalar, diagrammalar, görkezijiler tendensiýalary kesgitlemäge, şeýle hem ýüze çykjak kynçylyklary ýa-da gowulaşmak üçin mümkinçilikleri kesgitlemäge kömek edýär.

Arassa Nusga mobil goşmaçany döredilmäge köçürildi

Işiňiziň esasy görkezijilerini yzarlamak we derňemek üçin iş panelleri bolan mobil dünýä aplikasiýasy hasaba alyndy

Tamamlanan Işleri

Mobil goşmaçany döretmek:

  1. "Halac hasabaty" mobil goşmaçanyň dizaýny taýýarlanyldy;
  2. "Halac hasabaty" mobil goşmaçasy işlenip düzüldi;
  3. Mobil goşmaçasy API-e birikdirildi.
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605