Ashgabat Golf

Image

Taslama barada

Kim?

Ashgabat Golf

Näme?

Web wizit-sahypa

Haçan?

Fewral 2022

Müşderi : Ashgabat Golf


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri : Emil Rustamow


Mazmuny: Berdi Yazmuhammedow

OJSC "Aşgabat golf kluby" 2020-nji ýylda "Zehinli Group" kärhanalar birleşiginiň bir bölegi boldy. Esasy wezipe, biziň ýurdumyz üçin täze sport görnüşi bolan golfy tanatmak.
Türkmenistanyň Golf federasiýasynyň başlygy Furkat Aýdaşew. Bu ugurda alnyp barylýan işler üçin maliýe, maglumat we beýleki goldaw berýän Zehinli Group kompaniýalarynyň ýokary we orta ýolbaşçylaryndan ybarat.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna «Ashgabat Golf» üçin web mahabat-sahypasy döretmek we  mazmun bilen doldurmak wezipesi berildi

 

  • Döwrebap web mahabat-sahypasy

Tamamlanan Işleri

Web sahypa:

Arassa Nusga, Aşgabat Golf üçin  web sahypasyny taýýarlady we wizual dizaýn etdi. Sahypada aşakdakylar bar: kompaniýa we onuň hyzmatlary barada maglumat, şeýle hem haýyşyňyzy goýmaga mümkinçilik berýän aragatnaşyk formasy moduly

• SEO

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg sistemalarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Оптимизация графики, интеграция современных форматов изображения для быстрой загрузки сайта

• Uýgunlaşma

Web sahypalary kompýuterde ýa-da noutbukda, hem-de smartfonlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605