Ak Bulut

Image

Taslama barada

Kim?

Ak Bulut

Näme?

Awtomatlaşdyryş:

Haçan?

Maý 2022

Müşderi Ak Bulut


Kurator : Roman Ikonnikow


IT çözgütleri :Rustamow Emil

2015-nji ýylda döredilen “Ak Bulut” ykdysady jemgyýeti, Türkmenistanda asma potoloklary we profil ulgamlaryny öndürip başlan ilkinji kompaniýa.

Kompaniýa dürli görnüşli winil bilen örtülen gips potoloklaryny, akustiki we alýuminiý asma potoloklary öndürýär. Gurmak üçin zerur profiller we esbaplar hem öndürilýär.

Arassa Nusga Bitrix24-i durmuşa geçirmek we hyzmat etmek tabşyryldy,

 

  • Müşderiniň iş amallarynyň derňewi;
  • “Bitrix 24” -iň ýerleşdirilmegi;
  • Iş amallaryny gurmak;
  • Ulgam dolandyryjylary bilen maslahatlaşmak;
  • Wizit kartoçkasynyň web sahypasyny döretmek;

Tamamlanan Işleri

Awtomatlaşdyryş:

“Bitrix 24” -iň girizilmegi muny nädip mümkin etdi: CRM mümkinçiliklerini we degişli içerki aragatnaşyklary awtomatlaşdyrmagyň esasy meselesini çözmek, iş prosesine gözegçilik etmek we ýönekeýleşdirmek we adam ýalňyşlygyny ýok etmek bilen el zähmetini azaltmak?

• CRM

Sahypany internetde tanatmak we sahypany gözleg motorlarynda indekslemek üçin birnäçe işler geçirildi

• WEBP

Grafiki optimizasiýa, häzirki zaman şekil formatlarynyň integrasiýasy

• Uýgunlaşma

Web sahypalary şahsy kompýuterde ýa-da noutbukda, ykjam enjamlarda we planşetlerde ajaýyp görünýär
Image

info@arassanusga.com

Arzuw Biznes Merkezi, G. Kuliýew köçesi (Obýezdnoý) 2127, Aşgabat, Türkmenistan,
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605