Siziň ygtybarly korporatiw maslahatçyňyz

Kärhanalarda ISO standartlaryň girizmegi:

ISO sertifikatlary, iş akymyny, maddy çeşmeleri, çeşmeleri we beýleki önümçilik amallaryny goşmak bilen bir kompaniýanyň dolandyryş işlerine gözegçilik we barlag etmeklige gönükdirilen belli bir düzgünlerdir. ISO şahadatnamasyny almak size aşakdaky mümkinçilikleri berýär:

 • kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmak;
 • guramany täze derejä çykarmak;
 • halkara gatnaşyklaryny ösdürmek;
 • döwlet we hususy tenderlere gatnaşmak;
 • sarp edijileriň we bäsdeşleriň öňünde kompaniýanyň abraýyny ýokarlandyrmak;
 • dolandyryş ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmak;
 • pes hilli ýa-da kemçilikli harytlar bolan halatynda kompaniýanyň ýitgilerini azaltmak we optimizirlemek;
 • kärhananyň özüne maýa goýum çekijiligini ýokarlandyrmak.
Image

ISO 50001.Energiýa dolandyryş ulgamy

Energetika ulgamlaryny dolandyrmak üçin döredilen we energiýa dolandyryş ulgamyny gurmak, ornaşdyrmak, hyzmat etmek we kämilleşdirmek üçin talaplary kesgitleýän ISO 50001 standarty, maksady yzygiderli gowulaşmagy gazanmak üçin bir gurama yzygiderli çemeleşmäge rugsat bermekdir. energiýa netijeliligi, energiýa howpsuzlygy we energiýa sarp edilişi ýaly güýç ulgamy.

Amatly: energiýa pudagy we senagaty bilen meşgullanýan guramalar.

ISO 22000.Azyk önümleriň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy

ISO 22000 iýmit, öndürijileri, haýwanlar üçin iýmit önümleriniň öndürijileri, daşama, saklama we paýlaşdyrma hyzmatlaryny ýerine ýetirýän edaralary, enjamlary, arassalaýjylary, zyýansyzlaşdyryjy serişdelerini, gaplama materiallary we iýmit önümleri bilen gatnaşykda bolýan beýleki materiallaryň üpjün edijileri ýaly iýmit ulgamynda iýmit önümleriniň howpuny siziň gözegçilik astynda saklamaklyk ukybyňyzy görkezýän iýmit önümleriniň howpsuzlygy bilen netijeli dolandyryş ulgamyny saklaýar. Ol interaktiw aragatnaşygy, ulgamy dolandyryşy, HACCP başlangyç programmalaryny we kadalaryny öz içine alýar.

Amatly: agrosenagat toplumynyň guramalary, ulag kompaniýalary, ammarlar, taýýar azyk we ýarym taýýar önüm öndürijiler.

ISO 9001.Hil dolandyryş ulgamy

Netijeli iş dolandyryşyny goldaýar, müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmaga we önümiň / hyzmatyň hilini yzygiderli ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Amatly: müşderiniň kanagatlylygyny we işgärleriň höwesini ýokarlandyrmak isleýän islendik gurama.

ISO 45001.Zähmet goragyny we tehniki howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy

ISO 45001 zähmet goragyny we tehniki howpsuzlygyny dolandyryşyň ulgamyna pes talaplary resminama bilen esaslandyrýar we size betbagtçylykly ýagdaýlaryň nola barabar derejesine ýetmeklige ýardam eder. Bu standartlar edaralara öz abraýyny galdyryp, öz howp-hatarlaryny gözegçilik astynda saklamaklyga ýardam edýärler.

Amatly: abraýyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda howplaryna we töwekgelçiliklerine gözegçilik etmek isleýän islendik gurama.

ISO 14001.Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy

ISO 14001 - guramalara daşky gurşawyň goragy boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmeklige we daşky gurşawyň hakyky ösüşlere ýetilýändigi barada müşderilere habar bermäge mümkinçilik berýän dolandyryş ulgamydyr.

Amatly: senagat kärhanalary.

Awtomatizasiýa:

Adamy köp zähmet talap edýän amallardan azat etmek üçin tehniki serişdeleri we matematiki usullary ulanmak bilen amallary awtomatlaşdyrmak: bu ERP ulgamlaryny ulanyp, buhgalteriýa we dolandyryşy awtomatlaşdyrmak, müşderi hyzmatyny gowulandyrmak üçin programmalaryň girizilmegi, içerki işiň optimizasiýasy we dürli hyzmatlaryň arasyndaky baglanyşyk bolup biler, satuw dolandyryşy, müşderiler hakda maglumatlary ulgamlaşdyrmak.

Image

• Kompaniýanyň işiniň derňewi, KPI-leri işläp taýýarlamaklyk we olary yzarlamagyň usullary:

"Arassa Nusga" KPI-leri durmuşa geçirmekde uly tejribe, şeýle hem uly maglumatlary derňemek üçin gurallar bilen tejribe toplady. Gözlegler, KPI-leriň (esasy öndürijilik görkezijileri) tölemek kompaniýanyň aşaky hataryny we öndürijiligini ýokarlandyrmagyň kepillendirilendigini görkezýär. Kompaniýanyň eýeleri üçin KPI-lerden peýdalar:

 • Işgärler özleri üçin amatly däl-de, zerur zatlary edýärler;
 • Işewürligiň aýdyňlygyny we dolandyrylyşyny ýokarlandyrmak;
 • Zähmet öndürijiliginiň we girdejisiniň ösüşi.

• Maglumatlara esaslanýan guramany dolandyrmaklyk üçin özboluşly IT önümini döretmeklik:

"Dolandyryş paneli - bir ýerde ýygnalan we wizuallaşdyrylan esasy görkezijiler. Awtomatlaşdyrylan dolandyryş panelleri işgärlere tablisalary doldurmakdan has möhüm meselelere wagty tygşytlamana kömek edýär. Päsgelçiliksiz we satuw topary doly güýjünde işlemegini isleseňiz, awtomatizasiýany ünsden düşürmäň - dolandyryş panellerini düzüň. Näme alýarsyň:

 • Maglumatlaryň dogrulygy;
 • Wagt tygşytlamak;
 • Maglumatlaryň aýdyňlygy;

• Täze ýa-da bar bolan hasabat ulgamyny girizmeklik:

"Arassa Nusga" ERP Logo Tiger-iň resmi paýlaýjysy. Näme üçin ilki bilen ERP ulgamy gerek, şonuň üçin ammarlara gözegçilik we gözegçilik, inwentar meýilnamalaşdyryş, sargyt teklibi. Resminamalaryň akymyny ýönekeýleşdirmek. Kompaniýanyň resminamalary üçin hasaba almak, bermek, parametrleşdirmek, saklamak we başga-da köp funksiýa - el zähmetini azaltmak we adam faktory.

Satuwlary dolandyrmaklyk:

Satuwy dolandyrmak - her bir baş direktoryň alada etmeli zady. Bu amal gowy ýola goýulmasa, girdejileriň köpüsi ýitýär. Bu satuwyň meýilnamalaşdyrmakdan başlap, dolandyryjylary höweslendirmek ýaly köp tarapyny öz içine alýar. Hemme zat sagat ýaly işlemeli. Has netijeli dolandyryş üçin, gündelik işi öz üstüne aljak awtomatlaşdyrylan hyzmatlary birikdirmek mümkin we zerurdyr. Bu dolandyryjynyň elini ep-esli derejede açar, şeýlelikde işiň mundan beýläk-de ösmegi barada pikir etmäne wagt bolar.

Image

Satuw topary:

 • Satuwyň gurluşy. Orunlaryň, wezipeleriň paýlanyşy.
 • Satuw bölüminiň işini meýilleşdirilmegi.
 • Gözegçilik. Satuw bölüminiň işine gözegçilik etmekligiň standarty.
 • Gyzyklandyrma we sylaglama ulgamy.
 • Sales Book (Satuw kitaby). Satuwyň her tapgyry üçin gözükdirmeler.
 • Rekruting (Işe kabul etmeklik). Toparyň agzalarynyň gözlegi we saýlanylmagy.
 • Satuw okuwy we (White Sales School) Ak Satuw Mekdebiniň maksatnamalaryna gatnaşyk.

Satuwlaryň standarty:

 • Satuw prosesleri. Satuw bölüminiň toparynyň çäklerinde satuw geçiriliş standartlary.
 • Haryt. Kompaniýanyň satýan esasy önümleriniň özboluşlylygynyň kesgitlemesi.
 • Marketing-Satuwlar. Marketing we satuw bölümleriniň özara gatnaşyk standartlary. 
 • Hyzmat. Bar bolan müşderiler üçin goldaw standartlary.

Satuwlaryň awtomatlaşdyrylmagy:

 • CRM (müşderi gatnaşyklary dolandyrmak)girizmeklik. Satuw prosesini durmuşa geçirmeklik.
 • Poçta we CRM integrasiýasy. CRM-de müşderiler bilen hat alyşmalarynyň awtomatiki görkezilmegi.
 • Saýtyň (sahypanyň) we CRM-iň integrasiýasy. Lidler CRM-e geçirilýär.
 • Call Tracking we CRM-iň integrasiýasy. Her bir ulanylan lidiň çeşmesi barada maglumatyň ýygnalynmagy.
 • Işiň derňewi üçin hasabatlaryň gurnalmagy.

Satuw strategiýasy:

 • Kompaniýanyň, toparyň, bazaryň we bäsdeşleriň derňewi.
 • Haryt. Kompaniýanyň satýan esasy önümleriniň özboluşlylygynyň kesgitlemek.
 • Müşderi we hyzmatdaş. Müşderiniň we hyzmatdaşyň portretleriniň kesgitlemek.
 • Satuw görnüşi. Ähli degişli satuw ýollaryny kesgitlemeklik we olaryň tapgyrlaryny jikme-jikleşdirmeklik.

Web sahypany ösdürmek

Internet tehnologiýalarynyň adamlaryň durmuşynda ähmiýeti şeýle bir artdy welin, web sahypasyny döretmek telekeçiligi ösdürmek üçin zerur şert bolup durýar. Isleýän telekeçiler üçin ilkinji ädim öz işini yzygiderli sargytlar bilen üpjün etmeli - munuň üçin web sahypasyny döretmegi teklip edýäris. Sahypany ösdürmek, tehniki aýratynlyklary tassyklamak, sahypanyň gurluşyny we maglumatlar binýadyny dizaýn etmek, sahypa interfeýslerini taýýarlamak we döretmek ýaly etaplary öz içine alýan hyzmatdyr.

Web sahypalaryň görnüşleri:

• Saýt - wizit kartoçka

• Onlaýn dükan

• Saýt - hyzmatlar bilen katalog

• Korporatiw web sahypasy

Image

Kärhanaň diagnostikasy:

Dolandyryş ulgamynyň ülňüleri - guramalara häzirki bäsdeşlik işinde kynçylyklary we kynçylyklary çözmäge kömek edýän strategiki gurallar we görkezmelerdir. Iş amallarynyň we amallarynyň iň ýokary netijeliligini üpjün edýär, öndürijiligi ýokarlandyrýar we guramalara täze bazarlara çykmaga kömek edýär.

Image

• Siz başarnykly gurluşlary, prosesleri we pikir ediş usulýetlerini?

• Bu häzir dogry bolsada, bu geljekde dogry bolarmy?

• Siz öz maliýe görkezijileriňize we meýiliňize hakykatdan hem düşünýärsiňizmi?

• Bu häzir dogry bolsada, bu geljekde dogry bolarmy?

• Siz oňyn we ýaramaz töwekgelçiliklere düşünýärsiňizmi we dolandyrýarsyňyzmy?

• Siz hil proseslerine, zehinlere we aragatnaşyklara meýillimi?

Siziň ýokarda sanalyp geçilen meseleleriň iň bolmanda birine şübhelenýän bolsaňyz, Size diagnostika barada pikirlenmek gerek.