Arassanusga

HIL. INNOWASIÝA. ÇÖZGÜT

Siziň ygtybarly korporatiw maslahatçyňyz

Türkmenistandaky telekeçileriň ýygy-ýygydan duş gelýän meseleleri
Islendik meseläniň çözgüdi bar.
Ökde hünärli işgärleriň ýetmezçiligi95%
Kärhananyň biznes proseslerine gowşak gözegçiligi91%
Biznes proseslerde tehnologiýanyň bolmazlygy85%
Satuwlaryň pes derejesi83%
Biz bularyň çözgüdini tapdyk we Siziň bilen paýlaşmaklyga taýýar!

Toplumlaýyn hyzmatlar

(2 we ondan köp ulgamlaryň girizilmegi)
Toplumlaýyn maslahat bermeklik hyzmatlarynyň berilmeginiň netijeliligi ýekeligine berilýänlerden has ýokary.

Test: Siziň işewürligiňiz üýtgeşmelere nähili derejede durnukly?
Birnäçe soraga jogap beriň we Siziň we siziň kompaniýaňyzyň dünýä krizisini ýeňip geçip biljegiňiz barada biliň.

Biz nähili kömek edip bileris?

Arassa nusga häzirki zaman işewürligiň wajyp meselelerini çözmeklige ýardam eder. Şu gün biz islendik derejeli we dürli pudakdaky kompaniýalara işewürlik – prosesleriniň işiniň we guramasynyň usullaryny kämilleşdirmeklige ýardam edýäris.

Image

Biznesde tilsimaty nähili döretmeli?

Biznes-prosesleriň tilsimatlarynyň ýok bolmagy konsultasiýa berlen kompaniýalarda ýüze çykarylan meseleleriň 85% düýbünde ýatyr. Biz biznes-prosesleri kesgitläp we optimizirläp bileris.

Image

Biznes-prosesslerde hasaba alyş ulgamyna nähili gözegçilik etmeli?

Eýeler öz biznesi giňeldenlerinde gözegçiligi elden gidirýärler we ähli biznes-prosesleri barlamak mümkin bolmaýar. Biz eýesi üçin biznesi hakyky wagtda aýdyň we gözegçilikli edip bileris.

Image

Sanly iş prosesslerini nähili döretmeli?

Biz adaty kagyz alyş-çalyş resminamalaryndan çykdajylaryň we wagtyň çäklendirilmesini üpjün edýän has tygşytly sanly prosesse geçmeklige ýardam ederis.

Image

Bahalary peseltmän satuwlary nähili artdyrmaly?

Standart prosessleri optimizirlemeklige ýardam ederis we işiň netijeliligini ýokarlandyrmaklyga we çykdajylaryň möçberini kemeltmeklige ýardam etjek tilsimatlary girizeris.

Image

Işgärleriň güýçli agzybir toparyny nähili toplamaly?

Işgärler – islendik kompaniýanyň üstünliginiň girewi. Rekruting üstünlikli kompaniýalarda aýratyn özbaşdak biznes-proses boldy. Biz tejribeli hünärmenleri tapmaklyga we gyzyklandyrmaklyga ýardam ederis.

Image

Brend näme üçin gerek we öz brendiňi nähili gurmaly?

Brending – bu bäsdeşleriň arasynda öňe saýlanmaklyk we harydy hödürlemekligiň görnüşini döretmeklik usuly.

"Biz ýaş türkmen işewürliginiň guramany dolandyrmaklygyň innowasion usullaryna kolossal zerurlygynyň  bardygyny görýäris.

Biz höwesli bolan telekeçilere ugrukdyryjy wezipesine öz üstümize almana taýýar."


Aleksandr Petrosow
"Arassa Nusga" HJ-niň direktory

HYZMATDAŞLARYMYZ

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4

Maslahatça sorag beriň

Biz siziň islendik soragyňyza jogap bereris.

Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň