CMS ulgamlary

 

Iň oňat CMS ulgamlary:

  • CMS Hub
  • WordPress
  • Drupal
  • Joomla
  • Opencart
  • Webflow
  • Magento we ş.m

Hakykat, bazarda müňlerçe mazmun dolandyryş ulgamy bar we işiňiziň maksadyna we ulanylyşyna baglylykda hersiniň öz güýçli taraplary bar. Mysal üçin, CMS Hub, WordPress, Joomla, Opencart we Drupal bilen deňeşdirýärsiňiz diýeliň. Birnäçe gözleglerden soň, CMS Hub-yň kärhana derejesindäki saýtlar, bloglar üçin WordPress, agzalyk sahypalary üçin Joomla, onlayn magazinlar üçin Opencart we köp maglumatlary bolan köp traffikli saýtlar üçin Drupal-a has laýykdygyny görersiňiz. Bular CMS-de döredip boljak dürli web sahypalarynyň diňe bäş mysaly. Bu ýazgyda, işiňiz üçin CMS platformasyny saýlamak üçin ulanyp boljak dürli ölçegleri öwreneris. Soňra web sahypasyny döretmek üçin özboluşly zerurlyklaryňyza we maksatlaryňyza laýyk gelýän birini tapyp bilersiňiz.

CMS platformasyny nädip saýlamaly?

Köp erkin işleýänler we kärhanalar web sahypasyny noldan kodlamak üçin ýeterlik HTML, CSS we JavaScript-i öwrenmäge wagtlary bilenoklar - bu gowy däl. Dogry gurallar bilen, öň tarapyndaky myhmanlar we yzky tarapdaky ulanyjylar üçin yzygiderli tejribe berýän ýörite web sahypasyny döredip bilersiňiz. Bu gurallar iki esasy kategoriýa bölünýär: CMS platformalary we web sahypasyny döredijiler. Ikisem kodlaşdyrmazdan ýa-da kodlamagy bilmezden ýörite sahypa döretmek üçin içerki aýratynlyklary, öňünden taýýarlanan şablonlary we giňeltmeleri hödürlän hem bolsa, web sahypasyny döretmek we dolandyrmak üçin iki dürli çemeleşýär. CMS bilen bir sahypa gurmak isleýän bolsaňyz, aşakdaky kriteriýalar bilen saýlawyňyzy hasam çäklendirip bilersiňiz.

Ulanylyş aňsatlygy

Ulanylyşy aňsatlaşdyrmak, CMS saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly möhüm faktor, sebäbi bu işçi güýjüňiziň kabul ediliş tizligine we iş akymyna uly täsir edýär. Toparyňyzdaky ähli gyzyklanýan taraplar üçin ideal platforma ulanmak aňsat bolar.

Özbaşdaklyk

Ulanyş aňsatlygyny özleşdirmekden has ileri tutsaňyz, ikisini hem hödürleýän çözgüt islärsiňiz. CMS Hub ýaly köp özleşdirme opsiýalary we çeýeligi bolan CMS, işiňiziň ösmegi bilen giňelip biler.

Howpsuzlyk

Mazmunyňyzy, ulanyjylaryňyzy we öňdäki gelýänleriňizi howpsuz saklaýan platforma gerek. Dürli çözgütlere baha berlende, platformanyň haýsy rol oýnaýandygyny we sahypaňyzy goramakda nähili rol oýnamalydygyňyzy göz öňünde tutuň.

Bahalar

Işiňiz üçin kabul eden her bir kararyňyzda býudjet möhüm rol oýnaýar. CMS-iňiz barada aýdylanda, islegleriňize, gelýänleriň isleglerine we býudjetiňize laýyk çözgüt isleýärsiňiz. Bagtymyza, köp platforma her nyrhda ulalýan çeşmeler bilen dürli derejeli meýilnamalary hödürleýär.

Bazarda ýaýramak

CMS ulgamlaryny daraltmagyň ýene bir ajaýyp usuly, esasy markalar ýa-da bäsdeşler ýaly ýokary üstünlikli müşderileriň häzirki sanawyna seretmekdir. Özüňiz ýaly meňzeş pudaklarda ygtybarly markalar belli bir CMS ulanýan bolsa, bu platformanyň aýratynlyklarynyň gymmatlydygyny we ösýän kompaniýa bilen giňelip biljekdigini aňladyp biler.

 

Image

info@arassanusga.com

Бизнес-центр Arzuw, ул Г. Кулиева(Объездная) 2127, Ашхабад, Туркменистан
Image
Бизнес-центр Arzuw, ул Г. Кулиева 24, 744000, Ашхабад, Туркменистан

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605