Arassanusga

HIL. INNOWASIÝA. ÇÖZGÜT

Siziň ygtybarly korporatiw maslahatçyňyz

Satuwlary dolandyrmaklyk

Image


Lotta Business group we Arassa Nusga bu soragyň jogabyny bilýärler.

B2B we B2C satuwlaryny dolandyrmak boýunça maslahat berýäris. 

Biz bölekleýin satuw bazarynda 12 ýyllyk tejribämizi paýlaşmaklyga taýýar.

*Видео на английском языке

Biziň işimiziň netijeleri: 

- kompaniýany dolandyrmak we satuw bölümini optimizirlemek,

- işewürligiň netijeliligini ýokarlandyrmak,

- kompaniýanyň girdejisini artdyrmak,

- satuw bölüminiň işini döretmek we kämilleşdirmek.

Biz Size soň meseläni takyk çözmeklige mümkinçilik berjek jikme-jik we peýdaly maslahatlary berýäris.

SATUW STRATEGIÝASY

 • Kompaniýanyň, toparyň, bazaryň we bäsdeşleriň derňewi.
 • Haryt. Kompaniýanyň satýan esasy önümleriniň özboluşlylygynyň kesgitlemek.
 • Müşderi we hyzmatdaş. Müşderiniň we hyzmatdaşyň portretleriniň kesgitlemek.
 • Satuw görnüşi. Ähli degişli satuw ýollaryny kesgitlemeklik we olaryň tapgyrlaryny jikme-jikleşdirmeklik.
SATUWLARYŇ STANDARTY
 • Satuw prosesleri. Satuw bölüminiň toparynyň çäklerinde satuw geçiriliş standartlary.
 • Haryt. Kompaniýanyň satýan esasy önümleriniň özboluşlylygynyň kesgitlemesi.
 • Marketing-Satuwlar. Marketing we satuw bölümleriniň özara gatnaşyk standartlary. 
 • Hyzmat. Bar bolan müşderiler üçin goldaw standartlary.

SATUW TOPARY

 • Satuwyň gurluşy. Orunlaryň, wezipeleriň paýlanyşy.
 • Satuw bölüminiň işini meýilleşdirilmegi.
 • Gözegçilik. Satuw bölüminiň işine gözegçilik etmekligiň standarty.
 • Gyzyklandyrma we sylaglama ulgamy.
 • Sales Book (Satuw kitaby). Satuwyň her tapgyry üçin gözükdirmeler.
 • Rekruting (Işe kabul etmeklik). Toparyň agzalarynyň gözlegi we saýlanylmagy.
 • Satuw okuwy we (White Sales School) Ak Satuw Mekdebiniň maksatnamalaryna gatnaşyk.

SATUWLARYŇ AWTOMATLAŞDYRYLMAGY

 • CRM (müşderi gatnaşyklary dolandyrmak)girizmeklik. Satuw prosesini durmuşa geçirmeklik.
 • Poçta we CRM integrasiýasy. CRM-de müşderiler bilen hat alyşmalarynyň awtomatiki görkezilmegi.
 • Saýtyň (sahypanyň) we CRM-iň integrasiýasy. Lidler CRM-e geçirilýär.
 • Call Tracking we CRM-iň integrasiýasy. Her bir ulanylan lidiň çeşmesi barada maglumatyň ýygnalynmagy.
 • Işiň derňewi üçin hasabatlaryň gurnalmagy.

Satuwlary dolandyrmak treningi

Lotta Distribution kompaniýasynyň satuwlary boýunça tejribeli dolandyryjylarynyň tejribe okuw sapaklaryna ýazylyň.
+993 12 754450

!

Çylşyrymly hyzmatlary we harytlary satmaklyk üçin siz:

 1. Öz işiňiz bilen “hyjuwlanmaly” we şoňa görä ýaşamaly.
 2. Siziň kynçylyklardan geçmekden gorkmajak güýçli adamlar toparyny toplamaly.
 3. Bolup geçýän ähli zatlary dolandyrmaklyga size ýardam etjek, dolandyryş ulgamyny – ölçegleri – gurnamaly.
 4. Ynamly aragatnaşyk ulgamyny gurnamaly.
 5. Dost boljak hyzmatdaşlaryňyzyň kartasyny düzmeli.

Bularyň ählisi, size çylşyrymly hyzmatlary we önümleri satmak üçin ajaýyp ulgamy döretmäge ýardam eder.

Bize elektron poçta arkaly ýazyň: info@arassanusga.com, we işgärleriňiziň zehinini we mümkinçiliklerini açmaga kömek ederis.

Maslahatça sorag beriň

Biz siziň islendik soragyňyza jogap bereris.

Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň