Arassanusga

HIL. INNOWASIÝA. ÇÖZGÜT

Siziň ygtybarly korporatiw maslahatçyňyz

Marketing gözleg-barlaglary

“Arassa Nusga” HJ – Lotta Business group düzümindäki kompaniýalaryň biri bolup durýar.
 

Iň oňat hyzmatlary we önümleri hödürlemeklik üçin biziň kompaniýalarymyz yzygiderli çeşme alyş-çalyş işlerini amala aşyrýarlar.

Marketing gözleglerini geçirmeklik üçin satuw bölüminiň işgärleri (bütin Türkmenistanyň boýunça 100 töweregi dürli ýerlerde işleýän söwda wekilleri) ​​gatnaşyp bilerler, şeýle hem häzirki bazar ýagdaýy barada sanly maglumatlar toplanyp bilner.

  • Her bir taslama biz üçin siziň meseläňizi çözmeklik üçin iň amatly aýratyn usulyýeti döredýäris.
  • Biziň işimiziň netijesi - 100% ygtybarly maglumatlar, jikme-jik derňew we marketing teklipleri.
0

Türkmenistanda 100-den gowrak dürli ýerlerde işleýän söwda wekilleri

0

Bölekleýin satuw bazarynda 12 ýyllyk tejribe

0

Ýurduň ähli welaýatlarynda 4900-den gowrak söwda nokady bilen hyzmatdaşlyk

Hyzmatyň görnüşleri

Müşderileri öwrenmeklik we segmentlere bölünme

 

Önümleri, teklipleri we bahalary öwrenmeklik 

 

Bazary we mümkinçilikleri öwrenmeklik 
Brendi we aragatnaşygy öwrenmeklik

 

Bäsdeşleri öwrenmeklik 

Maslahatça sorag beriň

Biz siziň islendik soragyňyza jogap bereris.

Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň