Arassanusga

HIL. INNOWASIÝA. ÇÖZGÜT

Siziň ygtybarly korporatiw maslahatçyňyz

Kärhanaň diagnostikasynyň geçiriliş tapgyrlary

Kompaniýanyň ýagdaýy barada maglumatlaryň toplanmasy we derňewi

Biznes-prosesleriniň meselelerini ýüze çykarmaklyk

Häzirki we geljekde bolup biljek meseleleriň çözüliş ýollaryny kesgitlemeklik

Soňky maslahat beriş goldawy

Siz öz kompaniýaňyz barada nämäni anyk bilýärsiňiz?

  • Siziň öz kompaniýaňyz barada bilýänleriňiz dogrymy?
  • Bu häzir dogry bolsada, bu geljekde dogry bolarmy? 
  • Siz öz maliýe görkezijileriňize we meýiliňize hakykatdan hem düşünýärsiňizmi? 
  • Siz öz kärhanaňyzyň ähmiýetine we esasy amal defisitine baha berdiňizmi? 
  • Siz başarnykly gurluşlary, prosesleri we pikir ediş usulýetlerini  döretdiňizmi we goldaýaňyzmy?
  • Siz oňyn we ýaramaz töwekgelçiliklere düşünýärsiňizmi we dolandyrýarsyňyzmy?
  • Siz hil proseslerine, zehinlere we aragatnaşyklara meýillimi?
Siziň ýokarda sanalyp geçilen meseleleriň iň bolmanda birine şübhelenýän bolsaňyz, Size diagnostika barada pikirlenmek gerek.

Maslahatça sorag beriň

Biz siziň islendik soragyňyza jogap bereris.

Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň