Arassanusga

HIL. INNOWASIÝA. ÇÖZGÜT

Siziň ygtybarly korporatiw maslahatçyňyz

Kärhanalarda ISO standartlaryň girizmegi

Dolandyryş ulgamynyň standartlary – bu gurama häzirki zaman bäsdeş işewürligiň käbir meselelerini çözmeklige ýardam edýän strategiki gurallar we maslahatlar. Olar işewürlik-amallarynyň we prosesleriniň iň ýokary netijeliligini üpjün edýärler, öndürijiligi ýokarlandyrýarlar we edaralara täze bazarlara çykmaklyga ýardam edýärler.

“Arassa Nusga” HJ maslahatçylary halkara kepillendiriş edaralary tarapyndan kepillendirilen we olarda Türkmenistanyň kärhanalarynyň onlarçasyna halkara standartlaryny girizmekligiň uly tejribesine eýedir.

ISO standartlaryny girizmeklik üçin sowalnama görnüşini ýükläp alyň, info@arassanusga.com elektron poçtasy boýunça ugradyň we biz Size täjirçilik teklibini ugradarys

* “Arassa Nusga” HJ maslahatçysy Siziň kärhanaňyz barada sorag bermeklik maksady bilen Siziň bilen habarlaşyp biler

Bu Size nähili artykmaç hukuklary berer?

1

Çykdajylaryň tygşytlylgygy

Dolandyryş ulgamynyň standartlary amallary optimallaşdyrýar we diýmek, prosesleriň peýdalylygyny we netijeliligini ýokarlandyrýar
2

Täze bazarlara ygtyýar

Dolandyryş ulgamynyň standarlary işewürlikde päsgelçilikleri ýeňip geçmeklige we täze bazarlary açmaklyga ýardam edýärler
3

Bazar paýynyň ýokarlanmagy

Dolandyryş ulgamynyň standartlary öndürijiligi, netijeliligi we bäsdeşlik artykmaçlygyny ýokarlandyrmaga ýardam edýärler
4

Müşderileriň kanagatlylygynyň ýokarlandyrylmagy

Dolandyryş ulgamynyň standartlary hili, müşderiniň kanagatlylygy ösdürmeklige we satuwy ýokarlandyrmaklyga ýardam edýärler
5

Ekologiki artykmaç hukuklar

Dolandyryş ulgamynyň standartlary daşky gurşawa täsiri azaltmaga we gyzyklanýan taraplaryň kanagatlylygyny ýokarlandyrmaklyga ýardam edýärler

Maslahatça sorag beriň

Biz siziň islendik soragyňyza jogap bereris.

Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň