Arassanusga

HIL. INNOWASIÝA. ÇÖZGÜT

Siziň ygtybarly korporatiw maslahatçyňyz

Brending we elektron marketing

Brend – bu sarp edijiniň aňynda döredilen şekil. 

Brending – bäsdeşleriň arasynda tapawutlanmagyň

We Siziň brendiňizi öňe sürmekligiň – e-marketing usullarynyň biridir!

Biz Siziň önümiňizi öňe sürmeklik boýunça toplumlaýyn hyzmatlary hödürleýäris.

Biz işewürligiň meselelerini döredijilikli çözmeklikde we baş ýörelgede hünärmenler.

Bu gün biz siziň işewürligiňiziň wezipesini we gymmatlyklary görkezýän, müşderileriňize ylham berýän we ösüş we kämilleşme üçin ygtybarly platforma boljak geljekki keşbini taýýarlaýarys.

Biz siziň işewürligiňiziň geljegini döredýäris!

Boşluklary dolduryň
Image
E-marketing

Web sahypalary / lending boýunça maslahat

Kontekstli mahabat

Sosial torlarda sahypalaryň taýýarlanylmagy

Digital (sanly) strategiýanyň ösdürilmegi

Tekst mazmunyny ýazmaklyk

SMM arkaly mahabat

Internetde bäsdeşlik gözlegi

Sosial torlarda targeting

Brending

Brending strategiýasyny işläp taýýarlamanylmagy

Brendiň ýerleşdirilmegi

Brendiň auditi

Neýming (At bermeklik)

Logotipiň işläp taýýarlanylmagy

Firma stiliniň (görnüşiniň) işläp taýýarlanylmagy

Brend kitabynyň işläp taýýarlanylmagy

Gaplama bezeginiň işläp taýýarlanylmagy

Maslahatça sorag beriň

Biz siziň islendik soragyňyza jogap bereris.

Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň