Arassanusga

HIL. INNOWASIÝA. ÇÖZGÜT

Siziň ygtybarly korporatiw maslahatçyňyz

Awtomatizasiýa we IT

“Arassa Nusga” IT infrastrukturasyny optimizasiýasy we awtomatlaşdyryş hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär.

Biz işgärleri, dolandyryjylayň we Siziň üýtgedilmedik obýektiw maglumatlara esaslanyp dogry çözgütlere gelmegiňiz üçin, Size edaranyň işinde aýdyňlyga ýetmeklige ýardam ederis.

Wagt tygşytlygy

Pul tygşytlygy

Önümçiligiň ýokarlanmagy

Işewürligiň giňelmegi

Kompaniýanyň işiniň derňewi, KPI-leri işläp taýýarlamaklyk we olary yzarlamagyň usullary

Kompaniýanyň işiniň derňewi, KPI-leri işläp taýýarlamaklyk we olary yzarlamagyň usullary

Täze ýa-da bar bolan hasabat ulgamyny girizmeklik

Täze ýa-da bar bolan hasabat ulgamyny girizmeklik

Maglumatlara esaslanýan guramany dolandyrmaklyk üçin özboluşly IT önümini döretmeklik

Maglumatlara esaslanýan guramany dolandyrmaklyk üçin özboluşly IT önümini döretmeklik

Biziň işimiziň shemasy ýönekeý

Image

Maslahatça sorag beriň

Biz siziň islendik soragyňyza jogap bereris.

Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň