Uly we möhüm iş etmek üçin size iki zat gerek: anyk meýilnama we çäkli wagt.

Image

Sizden näme talap edilýär?

  • Taslama mowzugyny kesgitläň;
  • Taslamanyň şertleri;
  • Sahypanyň soňundaky anketany dolduryň;

Näme bereris?

  • Saýlanan mowzugyňyza we anketadaky maglumatlara esaslanýan ähli jikme-jiklikler bilen taslama meýilnamasy;

Biz bilen işlemek isleýärsiňizmi?

Soňra bu anketany dolduryň

Iş üçin dogry topardygymyzy gowy kesgitlemek üçin biraz wagt alyň we aşakdaky maglumatlary beriň. Görkezilen maglumatlar siziň habaryňyz bolmazdan çap edilmezligi kepillendirilýär. Islegleriňizi jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak üçin jaňy ýa-da ýygnagy meýilleşdirmek üçin göni habarlaşarys.
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!
Bu ýeri doldurmagyňyzy haýyş edýäris!

Anketamyz

Anketanyň şablonyny aňsatlyk bilen ýükläp almak bilersiňiz we info@arassanusga.com elektron poçta arkaly bize iberip bilersiňiz