Robot-tehnikasynyň esaslary:

Öz gurluşyk proýektiňizi düzüň
ulanyp, Arduino platformasynda işleýän gadget
sapaklarymyzda alnan bilimler we endikler.
Image

Robotika, her dürli akylly mehanizmleriň dizaýny, gurluşygy we programmirlemesi - modully gurluşy we güýçli mikroprosessorlary bolan robotlar.

Awtomatiki ulgamlar döredilende, robotçy elektronika, mehanika, kibernetika we beýleki dersler baradaky bilimlere daýanýar. Şeýle hem, şeýle meseleler çözülende, fizika, matematika we informatika sapaklarynda alnan maglumatlar ugrukdyrylýar. Robot-tehnika sapaklarymyz, bu ylymlaryň hemmesini öz içine alýar we okuwçylara täze derejede açylmagyna kömek edýär.

Häzirki wagtda adamzat robotlaryň durmuşyň ähli ugurlarynda ulanyljak pursatyna ýakynlaşdy. Awtomatlaşdyryş, tehniki obýektleriň diňe bir materiallary gaýtadan işlemek funksiýalaryny ýerine ýetirmän, eýsem tehniki hyzmaty we meýilnamalaşdyryşy hem ýerine ýetirip biljek derejesine ýetdi. Gumanoid robotlar eýýäm sekretar we ýolbelet bolup hyzmat edýär. Robotika eýýäm aýratyn pudak hökmünde bellendi.

Häzirki wagtda iş berijileriň zerur endiklerini almak üçin kursy yzygiderli täzeleýäris. Iň soňky täzeleniş senesi 2022-nji ýylyň awgusty.
Image

Siz bu kursdanäme öwrenersiňiz?

Elektronikanyň esaslary
Arduino bilen tanyşlyk
Programmirlemege giriş
Akylly öý elementleri bilen işlemek

Programmirleme kurslary kimler üçin?

Programmirlemäge başlaýanlar

Programmirlemegiň esaslaryny öwreniň we IT ulgamynda hünäri saýlaň

Telekeçiler

IT çözgütleri telekeçilere telekeçilik bazarynda bäsdeşlik etmäge we bar bolan infrastruktura bilen mümkin boldugyça has netijeli birleşmäge kömek edýär.

Hünärini üýtgetmek isleýänler üçin

Başlangyç üçin esas boljak gurluşly maglumatlary alarsyňyz. Dünýäniň islendik ýerinden halkara kompaniýalarynda uzakdan işläň

Dereje:başlangyç

Geçiş wagty 3 sagatdan 10 gün.

tejribe ýumuşlar

jemi taslama

Robotlaryň gurluşy
dizaýn, gurnamak we programmirlemek