Arassanusga

HIL. INNOWASIÝA. ÇÖZGÜT

Siziň ygtybarly korporatiw maslahatçyňyz

Biziň kompaniýamyz barada

“Arassa Nusga” hojalyk jemgyýeti 2017-nji ýylda Lotta Business group düzüminde döredilen. Häzirki döwürde “Arassa Nusga” şeýle hem toplumlaýyn hyzmatlary hödürleýär. Biziň toparymyz dürli pudaklardan bolan hünärmenlerden ybarat. Biz maslahat berýän kompaniýalarymyza bizden garaşylanyndan hem has köp hyzmatlar bilen üpjün edýäris, kompaniýanyň üstünligi bolsa biziň abraýymyz bolup durýar.


Esasy gymmatlyk — bu daş töweregindäki jemgyýeti oňyn tarapa ösdürýän işgärlerdir

  • Biz hünär derejesini ýokarlandyrmaklyga, işdeşleri bilen bilimini paýlaşmaklyga çalyşýan, kompaniýanyň bähbidine hereket edýän we munuň bilen ýokary netijelere ýetmeklige ukyply işgärleri hormatlaýarys. Biz TOPARYŇ – birnäçe adam bolman, onda has köp aňlatma hasaplaýarys. 
  • Bizi hünär işi ugrunda täze bilimlere we ukyplara ýetmeklige çalyşma birikdirýär. Adatlaryň çäginden geçip, öz pikirlerimizi amala aşyrýarys. Olaryň biziň kompaniýamyz üçin täze mümkinçilik boljakdygyna düşünýäris we şonuň üçin bize üçin endik bolan tejribede üýtgemelerden gorkmaýarys. 
  • Jogapkärçiligi, öňdebaryjylygy öz üstüne alýan we öňde goýulan maksatlara, ony maliýe taýdan netijeli edip, ýetýän işgärleri hormatlaýarys. Köp işgärleriň, olaryň öz işine öz hususy taslamasy ýaly garap, meseleleri özbaşdak çözmeklige mümkinçiligi we ygtyýary bolsa, öz potensialyny ösdürjekdigine we hünär taýdan ösjekdigine ynanýarys, emma netijede işe başynda kompaniýanyň bähbidi bolan dogruçyl we jogapkärli gatnaşyga bil baglaýarys.


    Biziň wezipämiz 
    Biziň maksadymyz işgärleriň we dolandyryjylaryň we işewürlik eýeleriniň öz çözgütlerini esaslandyrylan üýtgedilmedik malumatlaryň esasynda düzmekleri üçin, edaranyň işinde aýdyňlyga ýetmeklige ýardam etmek.  

Biziň toparymyz