Altyn Ýunus

Image

Taslama barada

Altyn Ýunus

Kim?

Altyn Yunus

Näme?

Ykjam programma, biznes-prossesleri awtomatlaşdyrma

Haçan?

Iýun 2021

Müşderi : Altyn Ýunus


Кurator: Gulşat Petrosowa


IT çözgütleri : Roman Ikonnikow

Hususy kärhana "Altyn Ýunus" ýokary hilli azyk önümlerini öndürýar we bu ugurda on ýyllyk tejribesi peýdallanýar.

Mundan başga-da, Altyn Ýunus birnäçe daşary ýurt önümlerini biziö ýurdymyza getirýar. Olaryň kompaniýasynda ýurduň bölek satuw nokatlaryna daşary ýurt harytlaryny wagtynda eltip bermek üçin ýörite topar bar. Şeýle hem, beýleki ýerli öndürijilere önümlerini dürli söwda nokatlaryna wagtynda ýetirmäge kömek edýärler.

"Arassa Nusga" kompaniýasyna ykjam programma döretmek we işewürlik amallaryny awtomatlaşdyrmak tabşyryldy

 

  • Ygtyýarly dolandyryş buhgalteriýa ulgamyny ERP Logo Tiger 3 ornaşdyrmak;
  • Big Data esaslanýan işewür aňtaw gurallaryny ösdürmek;
  • Işgärleriň kärini ýokarlandyrmak üçin trein-maslahat beriş çäreleri geçirmek;
  • HR gurallaryny ulanyp, işgärleriň başarnyklaryna baha bermek;
  • Dolandyryş hasabatynyň (paýnamalar, satuwlar, karzlar, kassa we bank) ykjam programmany döretmek;;

 

Tamamlanan Işleri

Awtomatlaşdyrma

• ERP

Logo ERP ulgamy ornaşdyrmagy : ammarlardaky harytlaryň balansyna gözegçilik etmek, aksiýalary meýilleşdirmek, resminamalaryň akymyny ýönekeýleşdirmek we el zähmetini azaltmak, adam faktory bilen baglanyşykly ýalňyşlyklary çözmek;

Mobil (ykjam) programma:

Altyn Ýunusyň işgärleri tarapyndan içerki ulanmak üçin bir programma taýýarlandy we işlenip düzüldi. Işleýşi taýdan ähli işgärler üçin giň mümkinçiliklere eýe. Programmadaky maglumatlar, ýerleşýän ýerine baglylykda giriş derejeleri bilen tapawutlanýar.

• Daşbordlar

Daşbord ulgamy ösdürilmegi, kompaniýanyň ýolbaşçylaryna we işgärlerine tablisalary doldurmakdan has möhüm meseleleri çözmek üçin wagt tygşytlamaga mümkinçilik berdi. Şeýle hem maglumatlaryň dogrulygyny we aýdyňlygyny üpjün etdi