Işleriň häzirki ýagadaýlary

Şertnamalar:

 • Maglumatlary aýan etmezlik hakynda şertnama gol çekmek
 • Täjirçilik işi we dolandyryş meseleleri boýunça maslahatlar üçin №14-nji şertnama gol çekmek
 • Dolandyryş hasaba alyş ulgamlaryny seljermek we döwrebaplaşdyrmak boýunça hyzmatlar üçin №15-nji şertnama gol çekmek
 • Dolandyryjylar we ýolbaşçylar üçin dolandyryş hasaba alnyş ulgamyny awtomatlaşdyrmak boýunça programma döretmek üçin №16-njy şertnama gol çekmek
 • Biznesiň maliýe we dolandyryş işleriniň esasy görkezijilerine gözegçilik etmek boýunça ykjam programmany döretmek üçin №17-nji şertnama gol çekmek
 • №5-nji şertnama gol çekmek

Logo-nyň gurnama işleri:

 • Elýeterlilik derejesini goşmak: KASSA, KASSA SV, SATYNALMA, SKLAD
 • Ýokardaky ulanyjy toparlar üçin resminamalaryň belgilerini döretmek
 • Her ulanyjy üçin aýratyn hasap döretmek
 • Harytlaryň kategoriýasy 

IT çözgüt:

 • Maglumatlar binýadynyň seljermesi
 • Maglumatlar binýadyny taýýarlamak 
 • Esasy hasabatlary döretmek 
 • Ykjam telefon programmasyny
 • Bahalaryň ählisini bilelikde üýtgetmek boýunça programma düzmek

 Ammar bölümi:

 • Diagnostika
 • Gözegçilikler boýunça aralyk hasabatyny taýýarlamak  
 • Teklipleri taýýarlamak

Satyn alyş bölümi:

 • Diagnostika
 • Gözegçilikler boýunça aralyk hasabatyny taýýarlamak
 • Teklipleri taýýarlamak

Satuw bölümi:

 • Diagnostika geçirmek üçin sowalnamany taýýarlamak
 • Işiň diagnostikasy
 • Gözegçilikler boýunça aralyk hasabatyny taýýarlamak
 • Teklipleri taýýarlamak

Kompaniýanyň işgärleriniň düzümi:

 • Orta derejeli ýolbaşçylar bilen söhbetdeşlik
 • Bölümleriň weizpeleriniň beýanyny taýýarlamak
 • Kompaniýanyň maslahat berilen guramaçylyk gurluşyny taýýarlamak
   

 Kassa:

 

 • Kassanyň işgärleri bilen interwýu geçirmek 
 • Gözegçilikler boýunça aralyk hasabatlary taýýarlamak
 • Teklipleri taýýarlamak

 

Примечание:  - işiň ýerine ýetirilendigini aňladýar;  - işiň dowam edýändigini aňladýar;  - işiň entek başlanmandygyny aňladýar.

Image

Kompaniýa

Hyzmatlar

info@arassanusga.com

Kendir Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24
Image
Arzuw Biznes Merkezi, 744000, Aşgabat, Türkmenistan, G. Kuliýew köçesi, 24

info@arassanusga.com

+993 12 754480
+993 61 648605