Biznes innowasiýalaryny durmuşa geçirmekde öňdebaryjy bolmaga taýýardyrys

Iş prosesi

Hünär işiniň 4 ädim:

Ädim 1

Siziň kärhanaňyzyň infrastrukturasynyň diagnostikasyny geçirýäris

Ädim 2

Size teklip iberýäris we şertnama baglaşýarys

Ädim 3

Işi ýerine ýetirýäris

Ädim 4

Taýyn hasabaty berýäris

Biziň kompaniýamyz barada:

“Arassa Nusga” hojalyk jemgyýeti 2017-nji ýylda Lotta Business group düzüminde döredilen. Häzirki döwürde “Arassa Nusga” şeýle hem toplumlaýyn hyzmatlary hödürleýär. Biziň toparymyz dürli pudaklardan bolan hünärmenlerden ybarat. Biz maslahat berýän kompaniýalarymyza bizden garaşylanyndan hem has köp hyzmatlar bilen üpjün edýäris, kompaniýanyň üstünligi bolsa biziň abraýymyz bolup durýar.

Esasy gymmatlyk — bu daş töweregindäki jemgyýeti oňyn tarapa ösdürýän işgärlerdir
Bizi hünär işi ugrunda täze bilimlere we ukyplara ýetmeklige çalyşma birikdirýär. Adatlaryň çäginden geçip, öz pikirlerimizi amala aşyrýarys. Olaryň biziň kompaniýamyz üçin täze mümkinçilik boljakdygyna düşünýäris we şonuň üçin bize üçin endik bolan tejribede üýtgemelerden gorkmaýarys. Biz hünär derejesini ýokarlandyrmaklyga, işdeşleri bilen bilimini paýlaşmaklyga çalyşýan, kompaniýanyň bähbidine hereket edýän we munuň bilen ýokary netijelere ýetmeklige ukyply işgärleri hormatlaýarys. Biz TOPARYŇ – birnäçe adam bolman, onda has köp aňlatma hasaplaýarys.
about-us-small.jpg
0
Kanagatly müşderiler
0
Taslamalar tamamlandy
0
Taslamalar dowam edýär
0
Käse kofe

Biziň toparymyz

Aleksandr Petrosow
Aleksandr PetrosowDirektor
Anna Nikolaýewa
Anna NikolaýewaISO Maslahatçy
Balkan Çaryýew
Balkan ÇaryýewISO Maslahatçy
Gulşat Petrosowa
Gulşat PetrosowaDirektoryň orunbasary
Tatýana Lapko
Tatýana LapkoMaliýe Maslahatçy
Emil Rustamow
Emil RustamowBitrix24 Maslahatçy
Roman Ikonnikow
Roman IkonnikowIT Maslahatçy
Ruslan Mammedow
Ruslan MammedowLogistika boýunça Maslahatçy
Jennet Saparmuradowa
Jennet SaparmuradowaDizaýner

Hyzmatdaşlarymyz: